Τα 4 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/08/2016 - 13:40 | Author: Newsroom Ipaidia

Ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση από το υπουργείο Παιδείας – Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

Την ενεργοποίηση δράσεων του , στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Τομέα Παιδείας για τα έτη 2014 – 2020, ανακοίνωσε το .

Πρόκειται για τέσσερις επενδυτικές προτεραιότητες και συγκεκριμένα:

* Τη μείωση και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

* Επίσης, τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν Εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα.

* Τρίτη δράση είναι η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων γνώσεων.

Βελτίωση της συνάφειας με την αγορά εργασίας

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

ΑΥΓΗ

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso