Σχετικά με τη συνεδρίαση του που έγινε στις 24 Απριλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Χορηγήθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου σε 3 Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικού. Για τις ανακλήσεις παραιτήσεων των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10.α του άρθρου 4 του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ.103 τ.Α΄/29-4-2013) σύμφωνα με τις οποίες «Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.»

Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2017-2018 απορρίφθηκαν 1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης, 1 αίτηση επανεξέτασης και 1 νέα αίτηση απόσπασης. Τέλος ικανοποιήθηκε 1 αίτηση κατά προτεραιότητα απόσπασης.

Σχετικά με τις Γενικές Μεταθέσεις 2018 απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Μειοψηφήσαμε αφού είχαμε διαφωνήσει με τα συνολικά κενά και πλεονάσματα επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις.

Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων του 2018 σε ΣΜΕΑΕ.

Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 7 ενστάσεις εκπαιδευτικών κατά της μη ένταξής τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για λόγους ασθένειας ή πολυτεκνίας σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16.

Έγιναν δεκτές 4 ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για διάφορους λόγους. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάθεσης.

Σχετικά με τις μεταθέσεις 2018 σε Μουσικά Σχολεία απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι:

οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται βάσει του ΠΔ100/97 και της τροποποίησης του Ν3391/2005 σύμφωνα με τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν προβλέπεται μοριοδότηση.

Η τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 9,παρ. 9 του Ν3391/2005 αποδεσμεύει τους εκπαιδευτικούς γενικών ειδικοτήτων από την αποδεδειγμένη σχέση με τη μουσική και τις τέχνες και λαμβάνεται επομένως υπόψη ως συνεκτιμώμενο κι όχι ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Βάσει του ΠΔ100/97 οι οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης για τα Μουσικά Σχολεία.

Έγιναν διορθώσεις επί των λειτουργικών κενών που δηλώθηκαν για τις αποσπάσεις 2018 σε Μουσικά Σχολεία. Πάνω στο ζήτημα αυτό ζητήσαμε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν νέα αίτηση σε περίπτωση που έχουν προκύψει νέα κενά σε Μουσικά σχολεία. Για τις αποσπάσεις συνολικά ζητήσαμε να ανοίξει –για λίγες ημέρες- το ηλεκτρονικό σύστημα για να υπάρξει δυνατότητα νέας αίτησης σε όσους εκπαιδευτικούς δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση απόσπασης εντός των προθεσμιών.

Απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α’/02-12-2016) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του Ν.4456/2017 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α’/01-03-2017) και το άρθρο 100 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 τ.Α’/19-05-2017), εφόσον θεωρούνται εμπρόθεσμες λόγω της ημερομηνίας υποβολής τους. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 5 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης.

Ικανοποιήθηκαν 5 αιτήσεις-θεραπείας μετάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ζητούν μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.& Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. & των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11- 5-2016) και την αριθμ.100513/Ε2/17-6-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (Τμήματα Γ΄) και της Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) καθώς και σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 (τ.Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους.

Συζητήθηκαν 256 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εξ αυτών δεν αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός με κώλυμα μετάταξης λόγω εκπαιδευτικής άδειας. Για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς υπήρξε αποδέσμευση. Παράλληλα συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 24 αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 23η Μαρτίου 2018, ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων. Μειοψηφήσαμε αφού θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται πριν τη συζήτηση των μετατάξεων στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Τέλος αποδεσμεύτηκαν 2 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα θέματα των αμοιβαίων μεταθέσεων και των μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο ή και από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ