Εργαστήριο Στρατιωτικής Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων στον τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού ιδρύθηκε στο τμήμα στρατιωτικών επιστημών της (ΣΣΕ).

Σκοπός της ίδρυσής του, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

– Επιχειρησιακή έρευνα και ειδικότερα: α) Βελτιστοποίηση, αιτιοκρατικά και πιθανολογικά συστήματα, β) Προβλήματα μεταφοράς, γ) Ανάθεση εργασιών, δ) Μορφοποίηση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας, ε) Κατασκευή μοντέλων και μελέτη περιπτώσεων, στ) Προβλήματα καταδίωξης στόχου

2. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και παίγνια: α) Προσομοίωση συστημάτων, β) Πολυκριτηριακή ανάλυση, γ) Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων,

3. Εφαρμοσμένα μαθηματικά και ιδίως: α) Ανάλυση, β) ‘Αλγεβρα, γ) Πιθανοθεωρία, δ) Διακριτά μαθηματικά: δα) Συνδυαστική, δβ) Γραφήματα, δγ) Εφαρμογές τους, ε) Μαθηματική θεωρία των αλγορίθμων και της πολυπλοκότητας,

4. Υπολογιστικά μαθηματικά και ιδίως: α) Αριθμητική ανάλυση, β) Αριθμητικές μέθοδοι και αλγοριθμικές τεχνικές, γ) Παράλληλοι αλγόριθμοι, δ) Μαθηματικό λογισμικό και ε) Επιστημονικοί υπολογισμοί.