Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάργηση του θεσμού των και την αντικατάσταση και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου κατέθεσε η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006108/2018 προς την Επιτροπή

Θέμα: Κατάργηση Σχολικών Συμβούλων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4547/2018, καταργείται ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, η επιλογή των οποίων μέχρι σήμερα γινόταν με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα ακαδημαϊκά προσόντα, το ερευνητικό έργο και η διδακτική εμπειρία υπό κάθε μορφή (διδασκαλία, διοικητικά καθήκοντα), και εισάγονται σε αντικατάσταση αυτών οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, για τους οποίους προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια επιλογής.

Συγκεκριμένα, τίθεται ανώτατο όριο στα ακαδημαϊκά προσόντα που μπορούν να προσμετρηθούν για τη θέση του Συντονιστή, με συνέπεια να υποβαθμίζεται ο θεσμός και η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, προσμετράται ελάχιστα η προηγούμενη εμπειρία σε θέση Σχολικού Συμβούλου και, αντί αυτής, λαμβάνεται υπόψη υπέρμετρα η εμπειρία σε σχολική τάξη, με αποτέλεσμα να προκρίνονται Συντονιστές χωρίς εμπειρία στο έργο που καλούνται να ασκήσουν. Ακόμη, αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της συνέντευξης έναντι των αντικειμενικών προσόντων για την επιλογή των Συντονιστών, γεγονός που θέτει αμφιβολίες ως προς τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής.

Ενόψει τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

Συνάδουν οι αλλαγές αυτές με τα άρθρα 9 και 165 ΣΛΕΕ τα οποία υποχρεώνουν τα κράτη να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παιδείας, καθώς και με τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως έχει οριστεί στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»;