Διάταξε του νέου νομοσχεδίου για τα που κατατέθηκε στη Βουλή φέρνει αλλαγές στην εξέταση της ξένης γλώσσας κατά τις εξετάσεις των υποψηφίων .

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Άρθρο 374

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη ότι διενεργείται προφορική εξέταση για τον έλεγχο της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην οποία αποκτήθηκαν οι τίτλοι σπουδών που προσκομίζονται από τον υποψήφιο, εφόσον ζητείται από τον υποψήφιο και η μοριοδότηση της ξένης γλώσσας και επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε: βα) να τίθεται η προϋπόθεση μόνο της αποδεδειγμένης γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας εκ μέρους του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή του ομότιμου καθηγητή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που θα διενεργήσει την προφορική εξέταση όλων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίωνανατίθεται είτε στα συμβούλια επιλογής των παρ.  1 έως 6 του άρθρου 37, είτε στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38, ββ) να διευρυνθούν τα πρόσωπα των εξεταστών όλων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης με την προσθήκη και των διδασκόντων την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης και βγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,

γ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και δ) προστίθεται έκτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, εξετάζονται προφορικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμο καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που αποδεδειγμένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή από μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών  στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. που αποδεδειγμένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή από μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή από Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, ούτε και για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής. Αν η παραπάνω εξέταση ενώπιον του συμβουλίου επιλογής δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή, το συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με ειδική αιτιολογία, ότι η εξέταση της γλώσσας θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).».

2. Το δεύτερο και έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις, αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021. Τα λοιπά εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, εφαρμόζονται στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης για τις οποίες θα δημοσιευθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και να καθορίζεται το ύψος της.