Δημόσιες συμβάσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίες έληξαν παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.12.2022.

Η τροπολογία

Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Δημόσιες συμβάσεις σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έληξαν κατά το διάστημα από την 1η.1.2022   ή πρόκειται να λήξουν έως την 31η.3.2022, δύναται να παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.12.2022, με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οργάνου.