Η κυβέρνηση, στην επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση, Ξέχασε την Συνταγματική διάταξη που ορίζει:

Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά (Νομού Αττικής)

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

Στην πράξη, όχι μόνον δεν λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες οικογένειες, αλλά αντιθέτως εφαρμόζει μία άκρως αντιοικογενειακή τακτική.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε για διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου με τον τίτλο
«Σύστημα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,

όπου στα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, βαθμολογεί με
δύο (2) μονάδες κάθε τέκνο!!!

Ενώ βαθμολογεί με 20 μονάδες το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους!!

Έτσι εφαρμόζει την ειδική φροντίδα για την οικογένεια και τη δημογραφική πολιτική,
δηλαδή λαμβάνει μέτρα που αποτελούν αντικίνητρο για την απόκτηση παιδιών,
όταν η απόκτησή τους ουδέν τους προσφέρει, αφού ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός έτους τους δίδει 20 μονάδες και η απόκτηση δέκα παιδιών τους δίδει πάλι 20 μονάδες!!!

Με αυτό τον τρόπο θα επιβιώσει η Ελλάδα!
Μία χώρα στην οποία οι θάνατοι υπερβαίνουν κάθε χρόνο τις γεννήσεις κατά 30.000 και πλέον.

Το Σωματείο / Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ζητεί:
1) Στο τέλος του άρθρου 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου να προστεθεί διάταξη που θα έχει ως εξής:
« Ποσοστό 10% των παραπάνω θέσεων καλύπτονται από τριτέκνους».
2) Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η παραπάνω πρόταση, τότε στα κοινωνικά κριτήρια των άρθρων 5,6 και 8 ως προς τα τέκνα να βαθμολογούνται:
Το πρώτο τέκνο με 10 ,
Το δεύτερο τέκνο με 20 μόρια,
το τρίτο τέκνο με 40 μόρια,
δηλαδή συνολικά ο τρίτεκνος να έχει 70 μόρια

3) Να υπάρξει βαθμολογία σε όσους είχαν επιτύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και δεν διορίσθηκαν, γιατί οι προκηρυχθείσες θέσεις ήσαν λιγότερες, και αυτοί απέδειξαν με αδιάβλητο τρόπο ότι έχουν τις γνώσεις για διορισμό.
Έτσι θα υπάρξει δείγμα δημογραφικής πολιτικής.