Συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης στις 26 και 27/6

Στις συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης που έγιναν στις 26 και 27 Ιουνίου, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα (για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται ονόματα, τα οποία έχουμε στη διάθεση των άμεσα ενδιαφερόμενων):

  1. Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών (του Δ.Σ. και των Ν/γείων που καταργήθηκαν από το Υπ. Παιδείας) με βάση τα μόρια μετάθεσης και τη δήλωση τοποθέτησής τους, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 50/96, άρθ. 14 (βλ. Ενημερ. Φυλ. 13)

α) 2 εκπ/κών ΠΕ70-Δασκάλων στο 3ο Δ.Σ. Λαγκαδά και 1 στο Δ.Σ. Κολχικού

β) 1 εκπ/κού ΠΕ60-Ν/γών στο 2ο Ν/γείο Ωραιοκάστρου. Οι άλλες δύο εκπ/κοί ΠΕ60-Ν/γών που έχασαν την οργανική τους θέση λόγω κατάργησης του Ν/γείου τους δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμες κι έτσι θα διεκδικήσουν οργανική θέση συγκρινόμενες (και χωρίς προτεραιότητα) μαζί με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (διάθεση, βελτίωση, νεομετατιθέμενοι), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 50/96, άρθ. 14.

2. Μετά την τοποθέτηση των παραπάνω 4 υπεράριθμων εκπ/κών και νέα επεξεργασία των κενών θέσεων, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. οριστικοποίησε τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δυτικής Θεσ/νίκης, στις οποίες (καθώς και όσες θα δημιουργηθούν από εκπ/κούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της περιοχής και θα μετατεθούν σε άλλη) θα γίνουν οι τοποθετήσεις των εκπ/κών που (α) βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (β) ζητούν βελτίωση θέσης (γ) μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (δ) δεν κατέλαβαν θέση ως οργανικά υπεράριθμοι.

Η διαδικασία των τοποθετήσεων θα γίνει κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθκε με το Π.Δ. 100/97. Συγκεκριμένα:

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων κενών οργανικών θέσεων εκπ/κών κατά κλάδο (βλ. παρακάτω καθώς και στο site της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης) το Π.Υ.Σ.Π.Ε. καλεί όλους τους εκπ/κούς που (α) βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (β) ζητούν βελτίωση θέσης (γ) μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και (δ) δεν κατέλαβαν θέση ως οργανικά υπεράριθμοι «να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες».(Π.Δ. 100/97, αρθ. 13, παρ. 1)

[Σε ό,τι αφορά τη Δ/νση Δυτικής Θεσ/νίκης, οι δηλώσεις τοποθέτησης μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη Δνση είτε με FAX στο 2310 643046 είτε στο mail του ΠΥΣΠΕ από την Παρασκευή 28/6 ως την Πέμπτη 4/7]

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. συνεξετάζει τις δηλώσεις τοποθέτησης όλων των παραπάνω εκπ/κών (συγκρινόμενοι όλοι μεταξύ τους και όχι ως χωριστές κατηγορίες εκπ/κών) και τους τοποθετεί ή μεταθέτει με βάση τα μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνουν από προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, δυσμενών συνθηκών, συνυπηρέτησης και εντοπιότητας. [Δε μοριοδοτείται η πρώτη προτίμηση] (Π.Δ. 50/96, αρθ. 15, παρ. 8 και 9 και αρθ. 16)

Μετά τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις με βάση τις δηλώσεις προτίμησης των εκπ/κών το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.«Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους» (Π.Δ. 50/96, αρθ. 15, παρ. 10 και 11)

«Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους», μετά και από αυτή τη διαδικασία, «τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου» (Π.Δ. 50/96, αρθ. 15, παρ. 12)

«Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης» (Π.Δ. 100/97, αρθ. 13, παρ. 2)

«Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μέσα σε πέντε ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους» (Π.Δ. 50/96, αρθ. 15, παρ. 15)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια «προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: (α) συνυπηρέτηση (β) εντοπιότητα, εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου που είναι δημότες (γ) οικογενειακοί λόγοι (δ) συνολική υπηρεσία (ε) δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (Π.Δ. 50/96, αρθ. 16, παρ. 12 και 13)

Παρακάτω παραθέτουμε επικαιροποιημένους τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

2

3Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

12Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

3Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

6Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

7Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

1Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

2Ο ΣΥΚΕΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

6Ο ΣΥΚΕΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

8Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

1Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

2

2Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

3Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

4Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

7Ο ΕΥΟΣΜΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

14Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

16Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

22Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

25Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

1Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2

1Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

3Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

4

1Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

2

3Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

4Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

1Ο ΚΥΜΙΝΩΝ

1

Ν ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

1

Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1

1Ο ΣΙΝΔΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

3Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

1Ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2

2Ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2

ΑΣΣΗΡΟΥ

1

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

1

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

2

3Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

ΛΑΓΥΝΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

2

Ν ΜΑΔΥΤΟΥ

1

2Ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

2

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

1

ΣΟΧΟΥ

1

1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΕΑΕΠ)

2

7Ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

1Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

2

4Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

5Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

2

7Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2

4Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

6Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

4Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1

3Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΟ

79

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

3Ο ΕΙΔΙΚΟ

3

5Ο ΕΙΔΙΚΟ

1

ΙΝΑΑ

2

ΑΔΕΝΔΡΟΥ

1

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1

ΒΡΑΧΙΑΣ

1

ΓΕΦΥΡΑΣ

1

2Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

1

30 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

1Ο ΚΥΜΙΝΩΝ

1

Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

Ν ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

1

Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

1

1Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

3Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

1

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1

ΑΣΣΗΡΟΥ

1

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

1

ΔΡΥΜΟΥ

1

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

1

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

1

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

ΛΗΤΗΣ

1

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

1

ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ

1

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

1

ΣΟΧΟΥ

1

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

1

13Ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1

3Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

37

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

5Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

2Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

4Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

11Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

7Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

9Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

1Ο ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

2

1Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

14Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

32Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

1Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

1

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

1

ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

1

ΠΡΟΦΗΤΗ (ΕΓΝΑΤΙΑΣ)

1

6Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1

15Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

2Ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

19

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣ

1

9Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

2

1Ο ΓΕΦΥΡΑΣ

1

3

1Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

4

4Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

5

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1

6

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

7

2Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

8

4ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

1Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

2

2Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

3

22ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

4

30 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

5

20 ΣΙΝΔΟΥ

1

6

Ν ΜΑΔΥΤΟΥ

1

7

Ν ΒΡΑΣΝΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

7

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1.

6Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

3. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή δηλ. και σχολικών συμβούλων καθώς και την απουσία από αυτό όλων των μελών που ήταν υποψήφιοι δ/ντές (εκτός των αιρετών μελών της Ριζοσπαστικής Εκπ/κής Ενότητας, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ υποψήφιοι δ/ντες) κατάρτισε ομόφωνα νέο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών κατ’ εφαρμογή της 496/2013 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, προσθέτοντας 3 μόρια σε υποψήφια δ/ντρια που προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

4. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. κατά πλειοψηφία δεν έκανε δεκτό το αίτημα της παραπάνω υποψήφιας δ/ντριας για νέα υποβολή δήλωσης σχολείων προς κατάληψη θέσης διευθυντή. Ως Ριζοσπαστική Εκπ/κή Ενότητα καταθέσαμε την πρόταση να εξεταστεί το παραπάνω αίτημα αφού πρώτα το Π.Υ.Σ.Π.Ε. απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ή στο Τοπικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου για να γνωμοδοτήσει για το σύννομο του αιτήματος και σε θετική απάντηση, αν αυτό συνεπάγεται και το δικαίωμα των υπολοίπων υποψηφίων διευθυντών για νέα υποβολή δήλωσης. Δεδομένης της απουσίας των σχετικών γνωμοδοτήσεων δηλώσαμε παρών στη σχετική ψηφοφορία.