IPAIDEIA.GR

Αιρετός: Νίκος Χριστοφόρου (6976371942 – )

Αναπλ. αιρετός: Ηλίας Σμήλιος (6932913799 – )

Συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης από 5 ως 18/6

Στις 4 συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης που έγιναν από τις 5 ως τις 18 Ιουνίου, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα (για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται ονόματα, τα οποία έχουμε στη διάθεση των άμεσα ενδιαφερόμενων):

  1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (μέχρι τις 31/8/13) σε 6 συναδέλφους που κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με το Ν. 2683/99 δικαιολογητικά.
  2. Έκανε δεκτό το αίτημα συναδέλφου για απόλυση.
  3. Έγινε δεκτή από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. η διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης 1 εκπ/κού ΠΕ19-Πληροφορικής (που επέστρεψε από άδεια ανατροφής) και επικυρώθηκε η τοποθέτηση (με πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης) στο 1ο Δ.Σ. Ωραιοκάστρου, στο οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα κενό.
  4. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ενημερώθηκε για τη δικαίωση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης συναδέλφισσας που προσέφυγε κατά του Πίνακα ορισμού Διευθυντών Δ.Σ. και θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες μετά την κατάρτιση του νέου πίνακα που γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
  5. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. όρισε Αναπληρωτές Δ/ντές σε όλα τα 4/θέσια ως 9/θέσια Δ.Σ. της Δ/νσης Δυτικής Θεσ/νίκης, με βάση την αρχαιότητα (χρόνια υπηρεσίας) των οργανικά τοποθετημένων εκπ/κών κάθε σχολείου. Στη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου όρισε νέους Αναπληρωτές Δ/ντές σε 3 Δ.Σ., στα οποία οι αρχικά ορισθέντες δεν αποδέχθηκαν τη θέση.

6. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που επέστρεψαν από άδειες ανατροφής κ.ά. μέχρι το τέλος του σχολικού έτους:

α) 23 εκπ/κοί ΠΕ70-Δασκάλων, εκ των οποίων οι 18 στα σχολεία που είχαν οργανική θέση, οι 2 (αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στα σχολεία που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και 3 για κάλυψη κενών στα Δ.Σ.: 18ο Σταυρούπολης, 2ο Διαβατών και 11ο Συκεών

β) 1 αναπληρώτρια εκπ/κός ΠΕ71-Ειδικής Αγωγής στο Τ.Ε. του Δ.Σ. Ν. Μεσημβρίας

γ) 2 εκπ/κοί ΠΕ06-Αγγλικών, εκ των οποίων η πρώτη στην οργανική της θέση και η δεύτερη (αποσπασμένη από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στο 3ο Δ.Σ. Ελευθερίου-Κορδελιού

δ) 9 εκπ/κοί ΠΕ60-Νηπ/γών, εκ των οποίων οι 6 στα σχολεία που είχαν οργανική θέση και οι 3 για την κάλυψη κενών στα Ν/γεία: 4ο Συκεών, 3ο Σίνδου και 5ο Ωραιοκάστρου

ε) 1 εκπ/κός ΠΕ11-Γυμναστών, αποσπασμένος από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε., στο 11ο Δ.Σ. Ευόσμου

7. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ενημερώθηκε για την παραίτηση του Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Δυτικής Θεσ/νίκης και θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες μετά την αποδοχή από Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Τοποθέτησε νέο διευθυντή στη θέση του συνταξιοδοτηθέντα Δ/ντή του 4ου Δ.Σ. Αμπ/πων, εκπκό από τον πίνακα ορισμού Δ/ντών Δ.Σ. (τον τρίτο κατά σειρά μετά τη μη αποδοχή της θέσης από τους δύο πρώτους που είχαν δηλώσει το συγκεκριμένο σχολείο).

9. Απέλυσε αυτοδίκαια (μετά τη λήξη των μαθημάτων) 4 ωρομίσθιους εκπ/κούς ΠΕ05-Γαλλικών και 5 ωρομίσθιους εκπ/κούς ΠΕ07-Γερμανικών.

10. Μετά την κατάργηση από το ΥΠΑΙΘΠΑ των (σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια) 2/θέσιου Δ.Σ. Λοφίσκου και 1/θέσιων Ν/γείων Ξηροποτάμου, Καλαμωτού και Μοδίου, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. κίνησε τη διαδικασία υπεραριθμίας των 3 εκπ/κών ΠΕ70-Δασκάλων και 3 εκπ/κών ΠΕ60-Ν/γών που είχαν οργανική θέση στα παραπάνω σχολεία. Οι συγκεκριμένοι εκπ/κοί υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/96, άρθρο 14. Συγκεκριμένα:

«Καλούνται όλοι οι εκπ/κοί που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι». Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. «χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπ/κούς (…) Από όσους εκπ/κούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης» [στοιχείο που, όπως και το παρακάτω, δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού καταργούνται ολόκληρα τα σχολεία και όχι μόνο ορισμένες από τις οργανικές τους] «Από όσους εκπ/κούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπ/κών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπ/κοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης» (παρ. 3).

«Οι εκπ/κοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών» (παρ. 4).

«Οι εκπ/κοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων (…) Όσοι εκπ/κοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν» σύμφωνα με τα παραπάνω, «τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. [Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής] συγκρινόμενοι με όλους τους εκπ/κούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση. Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις» (παρ. 5)

«Οι εκπ/κοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους» [δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω κατάργησης σχολείου] (παρ. 7)

«Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενη τους θέση των εκπ/κών που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.» [Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης: υπηρεσία ενός έτους στην οργανική] (παρ. 8)

11. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. οριστικοποίησε τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δυτικής Θεσ/νίκης, με βάση τις οποίες θα γίνει η τοποθέτηση των παραπάνω 6 υπεράριθμων εκπ/κών. Στη συνέχεια και στις εναπομείνασες κενές θέσεις καθώς και όσες θα δημιουργηθούν από εκπ/κούς που κατέχουν κάποια οργανική θέση σε σχολική μονάδα της περιοχής και θα μετατεθούν σε άλλη, θα γίνουν οι τοποθετήσεις των εκπ/κών που (α) βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (β) ζητούν βελτίωση θέσης (γ) μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., συγκρινόμενοι όλοι μεταξύ τους και όχι ως χωριστές κατηγορίες εκπ/κών (Π.Δ. 50/96, αρθ. 15, παρ. 8, εδ. β).

Μετά από αναλυτική συζήτηση το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι οι κενές οργανικές θέσεις είναι αριθμητικά κατά κλάδο αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (δίνεται και ο αριθμός των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΚΠ/ΚΟΙ στη ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

82

~130

ΣΜΕΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

37

5

ΠΕ60-Ν/ΓΩΝ

21

~30

ΣΜΕΑ Ν/ΓΩΝ

7

0

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

6

10

ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΩΝ

1

6

ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

0

33

Διαφωνήσαμε ως προς τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων ΠΕ70-Δασκάλων, ζητώντας να δοθούν ως κενές και να καλυφθούν οργανικά και τα 130 κενά που υπάρχουν στα Δημοτικά σχολεία της Δ/νσης, με τη συμπερίληψη δηλ. και των θέσεων των υπό ίδρυση ή προαγωγή σχολείων, των θεσμοθετημένων θέσεων ολοήμερου κ.ά.). θεωρούμε ότι με δεδομένο το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπ/κών είναι σημαντικό να κατέχουν όλοι οι εκπ/κοί μια οργανική θέση και να μη φαίνονται ως οργανικά υπεράριθμοι, αφού λειτουργικά σίγουρα δε θα είναι μετά τις πολύ λίγες μεταθέσεις δασκάλων (ήρθαν 77 ενώ έφυγαν 78, λόγω και της μηδενικής δήλωσης κενών που, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε το Π.Υ.Σ.Π.Ε.) καθώς και της πολιτικής των περικοπών στις προσλήψεις αναπληρωτών. Η πλειοψηφία όμως του Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε να δοθούν μόνο 82 κενά ΠΕ70-Δασκάλων που φαίνονται στο σχετικό με τους δασκάλους από τους παρακάτω πίνακες, ώστε να αποφευχθούν οι λειτουργικές υπεραριθμίες. Δε δεχόμαστε αυτό το σκεπτικό της πλειοψηφίας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. γιατί τα όποια διαδικαστικά ζητήματα και προβλήματα που εύκολα λύνονται εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. δεν μπορούν να τίθενται πάνω από την με οποιοδήποτε τρόπο προστασία των εκπ/κών της περιοχής μας από την αυταρχική αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Παρακάτω παραθέτουμε τους πίνακες οργανικών θέσεων κατά κλάδο:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

2

3Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

12Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

3Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

6Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

7Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

1Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

2Ο ΣΥΚΕΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

6Ο ΣΥΚΕΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

8Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

1Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

2

2Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

3Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

4Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

7Ο ΕΥΟΣΜΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

14Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

16Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

19Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

22Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

25Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

1Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2

1Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

3Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

4

1Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

2

3Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

4Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

1Ο ΚΥΜΙΝΩΝ

1

Ν ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

1

Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1

1Ο ΣΙΝΔΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

3Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

1Ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2

2Ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

1

ΑΣΣΗΡΟΥ

1

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

1

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

ΚΟΛΧΙΚΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

2

3Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

3

ΛΑΓΥΝΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΑΕΠ)

1

Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

2

Ν ΜΑΔΥΤΟΥ

1

2Ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

2

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

1

ΣΟΧΟΥ

1

1ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΕΑΕΠ)

2

7Ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΕΑΕΠ)

1

1Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

2

4Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

5Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

2

7Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΑΕΠ)

1

2Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2

4Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

6Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

4Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1

3Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΟ

82

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

3Ο ΕΙΔΙΚΟ

3

5Ο ΕΙΔΙΚΟ

1

ΙΝΑΑ

2

ΑΔΕΝΔΡΟΥ

1

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1

ΒΡΑΧΙΑΣ

1

ΓΕΦΥΡΑΣ

1

2Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

1

30 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

1Ο ΚΥΜΙΝΩΝ

1

Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

Ν ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

1

Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

1

1Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

3Ο ΣΙΝΔΟΥ

1

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

1

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1

ΑΣΣΗΡΟΥ

1

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ

1

ΔΡΥΜΟΥ

1

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

1

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

1

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

ΛΗΤΗΣ

1

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

1

ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ

1

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

1

ΣΟΧΟΥ

1

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

1

13Ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1

3Ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

37

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

5Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

2Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

4Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

11Ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1

7Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

9Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

1Ο ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

2

1Ο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

1

14Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

32Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

1

1Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

1

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

1

ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ

1

ΠΡΟΦΗΤΗ (ΕΓΝΑΤΙΑΣ)

1

6Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1

15Ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

4Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

2Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1

2Ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

21

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣ

1

9Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

2

1Ο ΓΕΦΥΡΑΣ

1

3

1Ο ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

4

4Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1

5

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1

6

1Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

7

2Ο ΛΑΓΚΑΔΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ

7

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

1Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

2

2Ο ΣΥΚΕΩΝ

1

3

30 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

1

4

20 ΣΙΝΔΟΥ

1

5

Ν ΜΑΔΥΤΟΥ

1

6

Ν ΒΡΑΣΝΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

6

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1.

6Ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Επισημαίνοντας τη μεγάλη καθυστέρηση με την οποία γίνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπ/κών (προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί 15-20/7), λόγω της αρχικής καθυστέρησής τους από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα αποστείλουμε επικαιροποιημένους τους πίνακες ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Ν/γών καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία από τη νομολογία των τοποθετήσεων.