Συμπλήρωση ωραρίου Υπερωρίες Οδοιπορικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2014 - 01:03 | Author: Newsroom Ipaidia

ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της « Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ 2286022933

Συνάδελφοι,

Σήμερα που η δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο «καταρρέουν» από τις πολιτικές των μνημονίων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών απαξιώνεται ηθικά και οικονομικά, οι μετακινήσεις για συμπλήρωση ωραρίου βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των επιλογών της διοίκησης, ώστε να καλυφθούν όπως όπως τα πάρα πολλά ελλείμματα.

Επειδή η γνώση της σχετική νομοθεσίας είναι απαραίτητη για την αντίδραση σε τυχόν αυθαίρετες αποφάσεις της διοίκησης , παραθέτω άρθρα νόμων, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, που αφορούν στην συμπλήρωση ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση καθώς και τα οδοιπορικά που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί.

Είναι προφανές ότι οι ανάγκες συμπλήρωσης προκύπτουν ως αποτέλεσμα των μηδενικών διορισμών και των δραματικών περικοπών στους διορισμούς αναπληρωτών.

Όπως γνωρίζετε μετά τις τελευταίες 135 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, τα κενά μόνο στην Δευτεροβάθμια είναι περίπου 1200 ( μόνο στις Κυκλάδες περίπου 70) ενώ τα κενά στην Ειδική Αγωγή δεν κοινοποιούνται!

Όσον αφορά τις πιστώσεις οι διαθέσιμες από το ΠΔΕ, για Αθμια και Βθμια, είναι μόλις 600 και του ΕΣΠΑ λιγότερες από 3000!

Ν. 4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄

Άρθρο 25

Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Παράγραφος 1

5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδα­κτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγμα­τοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαί­δευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρε­ωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολού­νται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:

α) σε ενδοσχολικές δραστηρι­ότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριό­τητες και
β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφα­ση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορ­ρέουσες από αυτό συνέπειες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ­μάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄

Άρθρο 14

14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.

15. Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.

17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό.
Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου.

21. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α`

Άρθρο 13

Παρ. 20 β`) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί μετακίνηση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης περίπτωσης α`, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο εκτός της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄

Άρθρο 18

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

4. Διαθέτουν μερικά ή ολικά ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.

5. Διαθέτουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστροφα για τη διδασκαλία μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών και Φυσικής Αγωγής, είτε με ολική απόσπαση είτε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή και με υπερωριακή απασχόληση

Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`

Άρθρο 8
Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν διορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α`), εφόσον δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά σε άλλα δυσπρόσιτα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής διορισμού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις που είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η παραπάνω διάθεση, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου ή του γραφείου ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται για κάθε περίπτωση ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α

Αρθρο 31

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μο­νάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμι­ας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώ­τερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α` ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παρα­γράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται

Δ1/122514/30-10-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006 τ.Α`) ορίζεται ότι «1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στη πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ίδιου ή πλησιέστερου Δήμου των περιοχών ευθύνης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης».
Εν όψει της πρόσληψης εκπαιδευτικών αναπληρωτών και ωρομισθίων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως οι Διευθυντές της Εκπαίδευσης προβούν άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Νόμου.

Β. Κατόπιν της ανωτέρω εφαρμογής παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήματα Α ` Διορισμών τα πραγματικά κενά, προκειμένου η Υπηρεσία να σταθμίσει τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών και ωρομισθίων και να προβεί κατ` επέκταση στην κάλυψη αυτών.

Επίσης, στην παρ.7 της εγκυκλίου Φ12/935/Γ1/1212/06-09-96, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία λαμβάνεται μέριμνα να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα) εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν».

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

. «Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία». Επίσης, στην παρ. 18 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας».

Είναι προφανές ότι βάσει των ανωτέρω άρθρων, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης από 5 έως 10 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικό, με στόχο να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων λειτουργικών κενών.

Δ1/42460/28-03-2013 Υπ. Παιδείας

«Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου»

Στο αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4024/2011».

Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής τους, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας.

2. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.

3. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια βαθμίδα στην άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε περισσότερα τους ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία έχουν διατεθεί.

Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα εφόσονδιατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. 2/91480/0022/19-2-2013 έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.) για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους.

Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων :

· οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που βρίσκονται στο τόπο κατοικία τους,

· οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια στην άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριο τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης.

· οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη (παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985).

2/41412/0022/24-09-2012 Γ.Λ.Κ.

«Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικό με το αντικείμενο το θέματος σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 1566/1985, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης λαμβάνουν α) οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.2685/99) και β) αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, οριζόμενη στο ήμισυ της προβλεπόμενης από την παρ. 19 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν τα υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν.

Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.

Στους εκπαιδευτικούς που καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα (χιλιομετρική αποζημίωση) δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα και το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2Γ του ν.2685/99 και τούτο διότι, οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται με τις διατάξεις του ν.2685/99, αλλά με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1566/85.

Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 456/1999 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών για να καταβληθούν στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, θα. πρέπει το σχολείο που καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι η οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή κωμόπολη όπου κατοικεί αυτός.

Εξάλλου, από 1-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 30 του ν.4024 /2011 πέραν των επιδομάτων και παροχών του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης, εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της μετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγηση τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία (1-11-2011), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν.4024/2011, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και συνεπώς η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας έχει καταργηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις .

Με το ν.3852/2010 καθιερώνεται η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Διοίκησης του Κράτους -Πρόγραμμα Καλλικράτης, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι δραστικές συνενώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.3582/2010, άλλαξαν το Διοικητικό χαρακτήρα της Χώρας. Συνεπώς, η συγκρότηση των Δήμων σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, δεν λειτουργεί ως αντικίνητρο εφαρμογής των διατάξεως του όρθρου 14 του v.1566/1986, καθόσον ο νομοθέτης της διάταξης αυτής ορίζει ρητά τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.

Κατόπιν των ανωτέρω, στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 ν.2685/ 1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ` όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4024/2011.

Η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει όλες τις Δ/νσεις Α/θμίας και Β/θμιας Εκπ/σης, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Loading...


  • europalso   ideascentral