Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του ΑΣΕΠ 2008

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2018 - 17:26 | Author: Newsroom Ipaidia

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθμ. 20351/Ε2/6-2-2018 (ΦΕΚ 617/τ. Β’/23-2-2018, ΑΔΑ: Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΒΞΧ) υπουργική απόφαση παράτασης της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄), έως και το σχολικό έτος 2017-2018. 2. Οι εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ με αριθμ. (α) 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣΣΗΩ), «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008», (β) 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ), «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008» και (γ) 202284/Ε2/21-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ) «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008»

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του , από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού έτους 2008, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τις ανωτέρω σχετ. 2 α, β και γ εγκυκλίους. Ειδικότερα, θα καλυφθούν τριάντα μία (31) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων1 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ19 και ΠΕ33, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ») να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Loading...
  • europalso   ideascentral