ΦΕΚ ο νόμος 4486/Α “Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”. Σε αυτόν όπως έχουμε γράψει υπάρχει και παράγραφος που στους κλάδους για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, ανάμεσα στις ειδικότητες είναι οι κοινωνικοί λειτουργού, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί παιδαγωγοί:

5. Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται από ιατρικό και άλλο προσωπικό, όπως:
α) ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας, ακτινοδιαγνωστικής, αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, βι-
οπαθολογίας, γαστρεντερολογίας, γενικής ιατρικής, γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, ιατρικής της εργασίας, καρδιολογίας, κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, νευρολογίας, νεφρολογίας οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, ουρολογίας,
οφθαλμολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, παιδοψυχιατρικής, πνευμονολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας,

β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας υγείας και επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, ραδιολόγους-ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, χειριστές ιατρικών συσκευών,

γ) διοικητικό προσωπικό,

δ) τεχνικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό.

6. Οι κλάδοι για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με επιστημονικό, λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό καθορίζονται ως εξής:
α) ΠΕ Νοσηλευτικής
β) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
γ) ΠΕ Ψυχολογίας
δ) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ε) ΠΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
στ) ΠΕ Λογοθεραπείας και ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
ζ) ΤΕ Νοσηλευτικής
η) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
θ) ΤΕ Φυσικοθεραπείας
ι) ΤΕ Εργοθεραπείας
ια) ΤΕ Λογοθεραπείας
ιβ) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
ιγ) ΤΕ Μαιευτικής
ιδ) ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας
ιε) ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
ιστ) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ιζ) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ιη) ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
ιθ) ΤΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
κ) ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
κα) ΔΕ Βοηθοί Οδοντιατρείου
κβ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
κγ) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
κδ) ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)
κε) ΔΕ Οδοντοτεχνιτών
κστ) ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
κζ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
κη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
κθ) ΔΕ Τεχνικοί – Συντηρητές
λ) ΔΕ Οδηγοί
λα) ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.