ΣΔΕ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/10/2019 - 11:00 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων και Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπ’ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της Πράξης , ΟΠΣ:5002546, σχολικής περιόδου 2019-2020

α) Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»,  ΟΠΣ  5002546, σχολικής περιόδου 2019-2020.

β) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης Θεραπείας κατά της Απόφασης του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που επικυρώνει το  Πρακτικό των Επιτροπών Εξέτασης των Ενστάσεων  και τους Οριστικούς Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους, ήτοι από την Πέμπτη 03-10-2019 έως και  την Τετάρτη, 10-10-2019. Η Αίτηση Θεραπείας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 50,00 € (πενήντα ευρώ).

Οι Αιτήσεις Θεραπείας θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.Θα ακολουθήσει ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων.

Τα σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Οριστικών Πινάκων Ωρομίσθιων ΣΔΕΠρακτικά 1ης Επιτροπής Εξέτασης

Πρακτικά 2ης Επιτροπής ΕΞέτασης

Πρακτικά 3ης Επιτροπής Εξέτασης

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ΣΔΕ

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: