27-07-16 Σ/Ν του υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. To εν λόγω σχέδιο νόμου εκτός των διατάξεων της ελληνόγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Στην ενότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έχουν ενταχθεί ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσει ςκαταγγελίας της σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να προβαίνουν σε αναιτιολόγητες και χωρίς περιορισμούς καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εφόσον η παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλησης συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χορηγούν, άλλωστε, ισότιμους ως προς τα δημόσια τίτλους σπουδών, με ευθύνη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που διενεργούν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και τις λοιπές ενδοσχολικές διαδικασίες και τους υπογράφουν.

Επίσης, με άλλες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας θα υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ καθώς και ότι σε περίπτωση μη κάλυψης των ωρών του διοριστηρίου, ανατίθενται στον εκπαιδευτικό πρόσθετες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριο του. Η αυθαίρετη μείωση των ωρών του διοριστήριου θεωρείται βλαπτική μεταβολή της σύμβασης.

Εκπαίδευση προσφύγων

Στο ίδιο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί και άρθρο για την εκπαίδευση των προσφύγων. Με αυτό χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση προκειμένου να ρυθμιστεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε ζήτημα που αφορά στην εκπαίδευση των προσφύγων, όπως ιδίως είναι η ίδρυση δομών ή παραρτημάτων στις υπάρχουσες σχολικές δομές, η λειτουργία των δομών αυτών, ο συντονισμός των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν σε αυτές, καθώς και ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών που θα επιτρέπεται να διδάσκεται στις δομές αυτές. Συγχρόνως χορηγείται η δυνατότητα να στελεχώνονται οι ως άνω δομές με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα ορίζουν και τα προσόντα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Στο νομοσχέδιο υπάρχει ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η ομαλή μεταφορά του προσωπικού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις στην περίπτωση συνενώσεως ή μεταφοράς τομέων ή/και ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ με πρόβλεψη για την διατήρησητης αρχαιότηταςτοποθέτησης των εκπαιδευτικών από το ΕΠΑΛ από το οποίο προήλθαν οι τομείς ή/και οι ειδικότητες που συνενώθηκαν ή μεταφέρθηκαν, στο ΕΠΑΛ υποδοχής. Μαζί με τη συνένωση ή μεταφορά των τομέων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, μεταφέρονται και οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των αντιστοίχων ειδικοτήτων προκειμένου να διδάσκουν τα επαγγελματικά – τεχνολογικά μαθήματα του αντίστοιχου τομέα και των ειδικοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την οργανική θέση μεταφέρεται και η αρχαιότητα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο ΕΠΑΛ που είχαν στην προηγούμενη τοποθέτησής τους.Κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο σχολείο, εφόσον διδάσκουν άλλα μαθήματα σε Α΄ ανάθεση.

Επίσης, εισάγεται η διατύπωση γνώμης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εκδοθούν οι εξουσιοδοτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), η οποία απαιτείται μόνο για όσα θέματα έχουν παιδαγωγική διάσταση, καθώς για όσα θέματα έχουν διοικητικό – ρυθμιστικό χαρακτήρα για τη λειτουργία των ΕΠΑΛ δεν απαιτείται η διατύπωση της προκείμενης γνώμης για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με άλλη παράγραφο προβλέπεται ότι στο Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανήκει η αρμοδιότητα για τις αναθέσεις μαθημάτων (γενικής παιδείας, τομέα και ειδικότητας) όλων των τάξεων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η ανωτέρω αρμοδιότητα να αποδοθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με διάταξη του νομοσχεδίου επιλύεται το ζήτημα της ύπαρξης και λειτουργίας των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ελάχιστες μόνο διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την απουσία παράλληλα διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων των τμημάτων αυτών και μάλιστα μετά την κατάργηση των γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4024/2011.

Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικο τύπο Λυκείου

Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφής κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η τετραετής φοίτηση στα εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, στα εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) προβλέπεται 4ετής φοίτηση. Λόγω των διαφορετικών αντιστοιχιών μεταξύ ημερήσιων – εσπερινών ΓΕΛ και ημερήσιων – εσπερινών ΕΠΑΛ, καθώς η Α΄ τάξη των ημερησίων ΓΕΛ αντιστοιχεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των εσπερινών ΓΕΛ, και η Γ ΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ αντιστοιχεί στη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ, έχει παρατηρηθεί ότι μερικοί μαθητές/-τριες κάνοντας διαδοχικές μεταγραφές σε διαφορετικούς τύπους λυκείων εντός μικρού χρονικού διαστήματος αλλάζουν τάξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η νομοθεσία της 4ετούς φοίτησης στα εσπερινά Λύκεια. Η διάταξη αυτή θεραπεύει αυτή την αδικία βάζοντας φραγμούς σε μεταγραφές που μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση της φοίτησης στα εσπερινά σχολεία σε τρία χρόνια, σε βάρος άλλων μαθητών/-τριών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ