Ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία – Οροι και προυποθέσεις Αρ Πρ: Β/7/15878/2915 Αθήνα, 23 /05/2013 Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της Υποπαραγράφου ΙΑ 2 : «Ρύθμιση νέας αρχής των οφειλόμενων εισφορών στα ασφαλιστικά Ταμεία της παραγράφου IΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/2013 υποβάλλεται στα οικεία περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.