Προβληματικές περιοχές: Εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάθεσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/09/2018 - 10:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάθεσης σε προβληματικές περιοχές  ΚΑΕ 0565. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-1998) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/20-10-1992),

«2.α. Στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

β. Το ποσό αυτό καταβάλλεται και σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε συνέχεια απόσπασής τους σε αυτή.

γ. Για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού απαιτείται η παραμονή του υπαλλήλου στη θέση αυτή τουλάχιστον μία τριετία.

δ. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

ε. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας στην οποία μετατίθενται οι υπάλληλοι.

στ. Η ισχύς του άρθρου αυτού ισχύει από 1-1-1997.

ζ. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργούνται οι παρ. 3 και 6 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992.» Σύμφωνα με τα 2/54869/0022/19-9-2001 και 2/14459/0022/12-6-2009 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους : «Η χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού ποσού σκοπό έχει όχι τη γενική επιδότηση των υπαλλήλων, αλλά να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης υπαλλήλων από το Κέντρο και τα αστικά Κέντρα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των προβληματικών περιοχών που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης κλπ.

Βάσει των ανωτέρω, ο σκοπός χορήγησης του εφάπαξ χρηματικού ποσού των προαναφερομένων διατάξεων δεν συντρέχει στις περιπτώσεις υπαλλήλων που μετά την αρχική μετάθεσή των για συγκεκριμένη προβληματική περιοχή, τοποθετούνται στη συνέχεια από την υπηρεσία μιας προβληματικής περιοχής Α κατηγορίας σε άλλη προβληματική περιοχή Α κατηγορίας ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής Β κατηγορίας σε άλλη προβληματική περιοχή Α κατηγορίας κλπ.

Κατόπιν αυτού οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μη προβληματική περιοχή σε προβληματική περιοχή μετά από απόφαση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ) δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό με την προϋπόθεση της παραμονής τους στην περιοχή αυτή τρία χρόνια.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται-τοποθετούνται εντός προβληματικής περιοχής από σχολείο σε σχολείο με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) δεν δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό.»

Υπάλληλοι που μετατίθενται από προβληματική περιοχή σε άλλη προβληματική περιοχή δεν δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98.

 Το εφάπαξ χρηματικό ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάθεσής τους σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, χωρίς να απαιτείται και η πάροδος της οριζόμενης, από τη διάταξη του εδαφίου γ’ τριετίας, που έχει την έννοια ότι ο υπάλληλος δεσμεύεται να παραμείνει στη θέση αυτή συνολικά μια τριετία (120/22-10-2002 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 2/61267/0022/17-11-2005 έγγραφο του ΓΛΚ).

 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος υπάλληλος μετατεθεί ή αποσπαστεί σε μη προβληματική περιοχή ή ακόμη παραιτηθεί, πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβληθέν εφάπαξ ποσό πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, με ευθύνη της υπηρεσίας που εκκαθαρίζει τη εν λόγω δαπάνη.

 Σχετικά με τον καθορισμό του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου κατά τον χρόνο της μετάθεσης και βάσει αυτής εντάσσεται στην ανάλογη κατηγορία (άγαμος, έγγαμος κλπ)

 Η τριετία για την χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού ποσού υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στην προβληματική περιοχή, μετά από μετάθεση από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, ανεξάρτητα αν πριν από την μετάθεσή του στην προβληματική περιοχή υπηρετούσε σ’ αυτή με απόσπαση.

 Σύμφωνα με τα 2/36636/0022/21-5-2012 και 2/53529/0022/13-8-2012 έγγραφα του ΓΛΚ, εκπαιδευτικοί που «ορίστηκαν και τοποθετήθηκαν ως Σχολικοί Σύμβουλοι σε προβληματικές περιοχές και δεν μετατέθηκαν, όπως ρητά απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις» δεν δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό πόσο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.2606/1998.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995, ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, από τη μη καταβολή σ’ αυτούς του εφάπαξ χρηματικού ποσού της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98, είναι διετής, με την επιφύλαξη των περί «διακοπής» της παραγραφής σχετικών διατάξεων.

Ποιες είναι οι προβληματικές περιοχές;

Οι προβληματικές περιοχές της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-1998) προσδιορίζονται με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 (ΦΕΚ 667/Β/11-11-1992), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ42/2463/ΟΙΚ/10-11-1999 (ΦΕΚ 2097/Β/30-11-1999), ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2489/ οικ.5659/6-3-2000 (ΦΕΚ 270/Β/8-3-2000), ΔΙΔΑΔ/Φ.48Α/5/οικ.8352/30-3-2007 (ΦΕΚ 571/Β/20-4-2007) και ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/38/οικ.33004/11-12-2008 (ΦΕΚ 2599/Β/22-12-2008).

Ποιο είναι το ύψος της εφάπαξ αποζημίωσης;

Το ύψος του εφάπαξ χρηματικού ποσού, που καταβάλλεται στους μετατιθέμενους υπαλλήλους σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών καθορίζεται με την ΚΥΑ 2067978/7450/0022/14-10-1998 (ΦΕΚ 1124/Β/27-101998) και είναι:

Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Α’ κατηγορίας:

1. Για άγαμο υπάλληλο, ποσό 350.000 δρχ. (σημ.: 1.027,15 €).

2. Για έγγαμο υπάλληλο, ποσό 400.000 δρχ. (σημ.: 1.173,88 €).

3. Για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών, αν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας, αν είναι ανίκανα, για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%, ποσό 550.000 δρχ. (σημ.: 1.614,09 €).

Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Β’ κατηγορίας:

1. Για άγαμο υπάλληλο, ποσό 300.000 δρχ. (σημ.: 880,41 €).

2. Για έγγαμο υπάλληλο, ποσό 350.000 δρχ. (σημ.: 1.027,15 €).

3. Για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών, αν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας, αν είναι ανίκανα, για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%, ποσό 500.000 δρχ. (σημ.: 1.467,35 €).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Loading...
  • europalso   ideascentral