Δημοσιεύτηκε απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει.

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που έχουν
χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που
διέπονται από το ν. 1158/81 (Α΄ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με
εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003 (Α΄
141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα
ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Στους τίτλους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το
άρθρο 13 του ν.1158/1981 (όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας) και τα
εκτελεστικά αυτού διατάγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας,
περιλαμβάνονται οι εξής:

α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (αποκλειστικά
για αποφοίτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής),
β) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (για τα εξαιρετικά
Ταλέντα της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981), εφόσον έχουν αποκτήσει
απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003,
γ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Καθηγητών Χορού (αποκλειστικά για
απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)
δ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (αποκλειστικά για απόφοιτους
Λυκείου ή ισότιμης σχολής)
ε) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (για όσους δεν διαθέτουν
απολυτήριο Λυκείου), εφόσον ο κάτοχός του έχει λάβει απολυτήριο Λυκείου ή
ισότιμης Σχολής μετά την Εισαγωγή του στην Ανώτερη Σχολή και σε κάθε περίπτωση
έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003.

 

3. Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλουν
αίτηση για ισοτιμία προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο:
α) Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού της
ταυτότητάς τους.
γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). Η θεώρηση του τίτλου μπορεί να έχει γίνει και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σύμφωνα με τις παλαιότερες ονομασίες του, ήτοι Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας τίτλος σπουδών εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θεώρησης του τίτλου από το ΥΠΠΟΑ. Οι τίτλοι σπουδών
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και των Ανώτερων Σχολών Δραματικής
Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν απαιτούν
θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Α..

δ) Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 69693/22-12-2016 (Β΄ 4485) Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Η διαδικασία που θα ακολουθεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη χορήγηση της ισοτιμίας ρυθμίζεται
ως εξής:
α) Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος
περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της
παρούσας. Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), προκειμένου να
ελεγχθεί η γνησιότητα του προσκομιζόμενου τίτλου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του
κατατεθειμένου τίτλου σπουδών.
β) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με
βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
γ) Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι εισηγείται προς το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών, το οποίο αποφασίζει.
δ) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Σε
περίπτωση χορήγησης της εν λόγω ισοτιμίας, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει πιστοποιητικό,
σύμφωνα με τον τύπο που προσαρτάται στο Παράτημα Β΄ παρούσας.

5. Στην παρούσα προσαρτώνται τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως