ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, Προϋποθέσεις εισαγωγής. Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΥΑ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. ΑΔΑ 61ΩΒ465ΧΘΟ-ΞΨ0

Σήυμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιλαμβάνει στα σχετικά άρθρα:

  • Άρθρο 1 – Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής
  • Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής στα ΙΕΚ
  • Άρθρο 3 – Μοριοδότηση
  • Άρθρο 4 – Δικαιολογητικά εγγραφής