Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν την 15η Ιουλίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου και ο Πρύτανης του Καθηγητής Άγγελος Κότιος.

Στόχος του Πρωτοκόλλου αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και της τεχνογνωσίας- δεξιοτήτων των δυο φορέων, αξιοποιώντας την εξειδίκευση που διαθέτει η Ε.Κ. στα πεδία του ελέγχου και εποπτείας της εφαρμογής του νομικού πλαισίου των αγορών χρήματος και κεφαλαίου από φορείς και εισηγμένες εταιρείες, αλλά και το ΠΑ.ΠΕΙ., και ιδιαίτερα το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, στην παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης, έρευνας, αλλά και διδασκαλίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί τον εθνικό φορέα με αρμοδιότητα και σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στον ελληνικό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, παράγει γνώση, εκπαιδεύει και καταρτίζει τους φοιτητές του στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Τραπεζικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα θεμέλια όσο και στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής επιστήμης, στη λειτουργία και τον ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και στα κριτήρια που εντάσσονται σε αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της αειφόρας ανάπτυξης.

Κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

Α. Προώθηση, υποστήριξη και συνεργασία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Β. Αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας διαμέσου της από κοινού οργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, παρουσιάσεων, συναντήσεων εργασίας.

Γ. Αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα εποπτείας και ελέγχου της κεφαλαιαγοράς.

Δ. Από κοινού διενέργεια μελετών, ερευνών και προτάσεων για την κατανόηση ή/και αντιμετώπιση θεμάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή κριτηρίων βιωσιμότητας (ESG) στη διακυβέρνηση, λειτουργία και χρηματοδότηση των εισηγμένων εταιρειών.

Ε. Προβολή και προώθηση των δράσεων των δύο πλευρών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΤ. Από κοινού συμμετοχή σε επιτροπές τεχνοκρατικού επιπέδου για θέματα που άπτονται της Κεφαλαιαγοράς.

Για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, οι δύο πλευρές όρισαν ως

Συντονιστές, η μεν Ε.Κ. την/τον εκάστοτε Πρόεδρο αυτού, το δε Πανεπιστήμιο Πειραιώς τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Οι Συντονιστές θα ενεργούν ως εκπρόσωποι των φορέων που συνεργάζονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση, εκπροσώπηση και επικοινωνία του μνημονίου και των δράσεων αυτού προς τρίτους.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τη δυνατότητα που δίνεται με το Μνημόνιο αυτό για την προώθηση και υλοποίηση κοινών δράσεων κυρίως σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας αλλά και για την αξιοποίηση συνεργειών προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω θέματα που έχουν σημασία για την κεφαλαιαγορά. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνεργασία θα έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη αποτελεσματικότερη κατάρτιση των νέων επαγγελματιών στο χρηματοπιστωτικό χώρο, μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες, αρχές αλλά και τεχνογνωσία του φορέα μας».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης δήλωσε:

“Είναι μεγάλη χαρά όταν διαπιστώνεται σύγκλιση απόψεων από τον ακαδημαϊκό χώρο, και ειδικότερα από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής που χαίρει ευρύτατης αναγνώρισης τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο, και ενός εξαιρετικά σημαντικού και απαραίτητου εθνικού φορέα όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προσδοκούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας να είναι σημαντικά, τόσο ως προς την εκπαιδευτική τους διάσταση, όσο και ως προς την ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας σε θέματα συνδεδεμένα με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς.”

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ