Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων των νέων υποψηφίων για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις ς καθώς και των φακέλων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Σώμα. Τυχόν μπορούν να κατατεθούν από  Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] .

Ενστάσεις που θα αποσταλούν μετά την παρέλευση της χρονικής προθεσμίας δεν θα .

 

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας Α’ εξαμήνου 2018 θα γίνουν στις 19-05-2018. Μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα των αξιολογητών, θα σταλεί email στους εγγεγραμμένους αξιολογητές για να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητά τους μέσω του συστήματος σε καθορισμένη προθεσμία.

προσωρινός πίνακας μοριοδότησης