Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12106/30.08.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΚΕΓ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει έως πέντε (5) συνεργάτες, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας έως έξι (6) μήνες. Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση υποψηφιότητας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» να απασχολήσει έως δύο (2) συνεργάτες απόφοιτους τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής [κωδικοί θέσης 62Υ-001 & 62Υ-002] στο ακόλουθο παραδοτέο «Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην πράξη» (Π3.3.1), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση δεδομένων για την αξιολόγηση της Πράξης, τη μελέτη του υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της Πράξης, την υλοποίηση μέρους της αξιολόγησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και ανάλογα με τις υποδείξεις του επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης του έργου.

Επίσης, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές [κωδικός θέσης 62Υ-003] στο ακόλουθο παραδοτέο «Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός» (Π3.2.6), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών λημμάτων για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την έρευνα και επιλογή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού, καθώς και την επιλογή λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως έναν (1) ανθρωπομήνα.

Ακόμη, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με διδακτορικές σπουδές [κωδικός θέσης 62Υ-004] στο ίδιο με το παραπάνω παραδοτέο («Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός», Π3.2.6), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών λημμάτων για τις σχέσεις λογοτεχνικού και πρακτικού λόγου, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την έρευνα και επιλογή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού, καθώς και την επιλογή λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων.Η απασχόληση αφορά σε έργο έως τρεις (3) ανθρωπομήνες.

Τέλος, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές [κωδικός θέσης 62Υ-005] στο ακόλουθο παραδοτέο «Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά για την ανάρτησή τους στη βάση» (Π3.2.4), στο πλαίσιο του οποίου γίνονται ψηφιακές διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας σε ψηφιακή μορφή, των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και η σήμανση και κατηγοριοποίησή τους για την ανάρτησή τους σε ειδική βάση δεδομένων. προθεσμία από 18-05-2015 μέχρι και 27-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες