Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81 και 137 του ν.4504/2017,ως ισχύουν, σε συνδυασμό με αυτές του Β.Δ. 200/1973, με της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), του Μέρους Α’ του ν. 4443/16,σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 , και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ.: 2904.4 /72488/2018/03-10-2018 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4Ο, ως εξής :

‘Εναν (01) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν. και εν ελλείψει υποψηφίων έναν (01) Θαλαμηπόλο Α’ Ε.Ν.

‘Εναν (01) Αγγλικής Φιλολογίας

Έναν (01) Γαλλικής Φιλολογίας

Έναν (01) Φιλόλογο

Έναν (01) Καθηγητή Υγιεινής (Βιολόγο)

Έναν (01) Πλοίαρχο Α’ τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει υποψηφίων έναν (01) Πλοίαρχο Β’ τάξης Ε.Ν.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την 24-10-2018, να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ(Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Περίληψη της Ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του Πειραιά. Αντίγραφο Ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΑΘΕΝ, ΠΕΠΕΝ, ΠΕΣΠΕΝ και Ε.Ε.Ε, στην ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4Ο και τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της Σχολής ( με υπογραφή πρακτικού ανάρτησης) και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη

πλήρωσης θέσεων) και στην ηλεκτρονική διευθύνση www.yen.gr.