Προσλήψεις νηπιαγωγών στην Ρόδο

Προσλήψεις νηπιαγωγών στην Ρόδο

Προσλήψεις νηπιαγωγών στην Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016 στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 09,

και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα ως εξής:

Κωδ. θέσης Ειδικότητα Αριθμός Υπηρεσία Διάρκεια Σύμβασης
201 ΠΕ

Νηπιαγωγών

1 Δήμος Ρόδου -Παιδικός Σταθμός Ασκληπειού Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα
202 ΠΕ

Νηπιαγωγών

1 Δήμος Ρόδου -Παιδικός Σταθμός Πυλώνας Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης α) στην υπηρεσία μας, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Ευστρατίου Καριοφύλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2241046214). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !