Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΣΕΚ , ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΣΕΚ , ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΣΕΚ , ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ.

Μαθητείας του ΟΑΕΔ προχωρά η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου

Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Αντωνοπούλου η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις του γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
– Διδακτική Εμπειρία
– Επαγγελματική εμπειρία
– Παιδαγωγικές Σπουδές
– Μεταπτυχιακές Σπουδές
– Ανεργία
– Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ -Οικογενειακή κατάσταση
– Βαθμός πτυχίου Ειδικότερα:

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δέκα πέντε (15) ετών, τα οποία υπολογίζονται από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες, ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.
Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια για όλους τους κλάδους (ΠΕ, TE, ΔΕ), και έως επτά (7) έτη (συνολικά έως 4.200 μόρια).

Η επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε έτη (15) από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται από το κεφάλαιο 2, παράγραφος ζ, μοριοδοτούνται με 1200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, όπως αυτοί προβλέπονται από το κεφάλαιο 2, παράγραφος στ, προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ.λπ.) 1.000 μόρια και για Διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο TEE Α’ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο Ι.Ε.Κ.
α.α. Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους πτυχίου TEE Α’ κύκλου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.000 μόρια.
β.β. Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1.000 μόρια.
γ.γ. Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ και πτυχίου Ι.Ε.Κ., προσμετρούνται 2.000 μόρια.

Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η και το διάστημα της ανεργίας αποδεικνύεται από την κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στο σύνολο των μορίων του/ της προστίθενται 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α από την ανεργία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 μόρια, (3 συνεχόμενα χρόνια ανεργίας). Η ανεργία για να μοριοδοτηθεί στο σύνολό της θα πρέπει να είναι συνεχόμενη.

Σε κάθε υποψήφιο/α προστίθενται 100 μόρια στο σύνολο των μορίων του/της για κάθε τέκνο (συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει ή από πιστοποιητικό οικογενειακής κα-τάστασης ή από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης, του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου οικονομικού έτους εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη. η. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, ως βαθμός πτυχίου καταχωρείται:
ΚΑΛΩΣ =5
Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,50
ΑΡΙΣΤΑ = 8,50
Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του, από αρμόδιο φορέα και δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε βαθμό, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση
Η Αίτηση συμμετοχής χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.
Η αίτηση υποβάλλεται όπως καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη, για κάθε μία από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας τις οποίες επιθυμεί να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ανά κλάδο και ειδικότητα, μία και μόνο αίτηση για την Περιφέρεια Αττικής ή μία αίτηση, ανά κλάδο και ειδικότητα σε μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα της υπόλοιπης Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του, ως ωρομίσθιου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο υποψήφιος ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην αίτηση που υποβάλει ή αποστέλλει να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφέρειας Αττικής, ή για τις άλλες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας.

Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.
β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Βεβαίωση ανεργίας.
δ. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)του υποψηφίου.

Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στην διάταξη του
Ν.3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων. Στον ίδιο πίνακα μεταπίπτουν και κατατάσσονται από την Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όσοι προ-σλαμβάνονται ως αναπληρωτές με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης Ιδιωτικού Έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο και να την προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ που θα επιλεγούν για να διδάξουν, απαραίτητα με την ανάληψη υπηρεσίας τους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση.
ε. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ,
ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
στ. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.EA).

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

ζ. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών α.α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή

β.β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική κατάρτιση όπως, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων, για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.

γ.γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής

δ.δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
η. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Β’/θμια και Γ’/θμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
– Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.
– Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
– Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή από τις οποίες δεν προκύπτουν οι συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν λαμβάνονται υπόψη.
θ. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του.

Αναλυτικά:
α.α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:
– Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1-1-2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την Δ/νση Αρχικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
– Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:
– Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
– Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για τα οικονομικά έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013, εκτός και εάν με νέα νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από άλλα δημόσια έγγραφα, όπως φωτοαντίγραφα βιβλιάρια ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ., καθώς από αυτά δεν προκύπτει συνδυαστικά ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα και ο κλάδος.

Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
– Μισθωτοί
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
– Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου β.β.2., συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για τα οικονομικά έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013, εκτός και εάν με νέα νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται/ούνται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές, ανά Περιφερειακή Δ/νση αποτελούμενη/νες από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

Οι Επιτροπές αυτές:
Ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείουν τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.

Ταξινομούν τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογούν όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσουν Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.

Συντάσσουν Πίνακες Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στους οποίους αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.

Αποφασίζουν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθί-ων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

Η/Οι Επιτροπή/ές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει/ουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων-Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, και τους αποστέλλει στις εκπαιδευτικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών εργασίμων (3) ημερών.

Κατά των Αρχικών Πινάκων Αξιολόγησης Ωρομίσθιων-Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψηφίους ωρομίσθιους-αναπλη-ρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει:
– Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
– Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτούνται ανά Περιφερειακή Δ/νση Δευτεροβάθμιες τριμελείς επιτροπές, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, αποτελούμενες από:
Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.

Οι Επιτροπές αυτές:
Επανεξετάζουν τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτές από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.
Κρίνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις τους είναι οριστικές.
Ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων-Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και τους Πίνακες Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
Συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επικυρωμένοι Πίνακες Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.
Οι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των παραπάνω επιτροπών, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η Δ/ νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα αποστέλλει στους Διευθυντές των Εκπαιδευτικών Μονάδων, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα αναρτούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξετάζουν οποιαδήποτε καταγγελία υποβληθεί μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων αξιολόγησης και τη διάρκεια ισχύος τους , έχουν δικαίωμα τροποποίησης των οριστικών πινάκων, εάν η υποβληθείσα καταγγελία ευσταθεί. Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα να προχωρήσει κατά περίπτωση ή στην τροποποίηση των ωρών που έχουν ήδη ανατεθεί στους ωρομισθίους-αναπληρωτές των πινάκων που τροποποιούνται ή και στην απόλυση ωρομισθίων-αναπληρωτών.

Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα.
Μετά την έγκριση, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ο Δ/ντής της Εκπαιδευτικής Μονάδας, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή με e-mail, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε ωρομίσθιο-αναπληρωτή εκπαιδευτικό μπορούν να ανατεθούν συνολικά ανά εβδομάδα, τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες είναι οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στο πλήρες ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντιστοίχου κλάδου, της Β’/θμιας Εκπαίδευσης και προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.
Το έργο των Επιτροπών λήγει μετά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/η οποίος/α:
– Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
– Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
– Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).
– Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. -Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:

Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικιοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ή διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης και ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α’ βαθμού και σε περίπτωση Παιδαγωγικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σε περίπτωση που η αποχώρηση του οφείλεται στην πρόσληψη του ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτω των δέκα (10) ωρών ανά εβδομάδα, ο ωρομίσθιος μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.

Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη, τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε. 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανά κλάδο και ειδικότητα, δημιουργούνται δύο πίνακες. Ένας πίνακας Ιδιωτών και ένας πίνακας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν. 3528/2007 και μονίμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.
α. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕΡ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07. ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16
(Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο)
α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων κατά κατηγορία, με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων της ανεργίας,.
β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.
γ.γ. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν. 3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις πέντε (5) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & TE
(Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι TEE Β’ κύκλου και ισοτίμων)
α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων της ανεργίας.
β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.
γ.γ. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις πέντε (5) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
(Για τους υποψηφίους κατηνορίας ΔΕ)
α.α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/1985.
β.β. Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας τα οποία ζητούνται από τη σχετική προκήρυξη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
γ.γ. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου TEE Α’ κύκλου ή ισοτίμου, ή πτυχίου Ι.Ε.Κ., των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων της ανεργίας.
δ.δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία.
ε.ε. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
στ.στ. Σε περίπτωση που σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα, έχουν Α’ ανάθεση μαθημάτων οι κλάδοι TE και ΔΕ, προσλαμβάνονται από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης τους, εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας TE της αντίστοιχης ειδικότητας.
ζ.ζ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν. 3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις πέντε (5) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Σε περίπτωση που για τη λειτουργία κάποιας ειδικότητας απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους-αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένες Εκπαιδευτικές Μονάδες κ.λ.π., θα κρίνεται από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία θα εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. την Προκήρυξη της ειδικότητας για την οποία απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή η Προκήρυξη θα γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑ.Σ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ., όπως ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη, για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται στην Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από πρόταση της Δ/νσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκδίδει σχετική προκήρυξη για τη πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελιδα του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
Για την προκήρυξη ειδικοτήτων των ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη το εύρος των Α’ αναθέσεων της διδακτέας ύλης, όπως αυτές
εξειδικεύονται και καθορίζονται από Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σε εκδοθείσα προκήρυξη δεν προσέλθουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στους οποίους μπορούν να ανατεθούν, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε Α’ ανάθεση, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να προσλάβει ωρο-μίσθιους-αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται μαθήματα που αντιστοιχούν σε Β’ ανάθεση, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από την παρούσα Υπουργική Απόφαση διαδικασία.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

α. Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση καθώς και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, προ-σλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται δύναται να είναι τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες/ εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

β. Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται δύναται να είναι τόσες διδακτικές ώρες/ εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις δέκα (10) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπική και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δύνανται να λάβουν στις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ. τόσες ώρες διδασκαλίας, έως τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β’/θμιας εκπαίδευσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ/ντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον από τις διδακτικές ώρες που περιγράφονται στις παραγράφους α, β και γ, του κεφαλαίου 10, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η υπ’ αριθμ. 6622/383/14-05-2010 (ΦΕΚ 707/Β’/25-05-2010) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β’/03-06-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η υπ’ αριθμ. 26182/510/2014 (ΦΕΚ 2178/Β’/8-8-2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.

Κάθε ωρομίσθιος ή αναπληρωτής πριν την πρόσληψή του, υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, Εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα, ή Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Σε περίπτωση που ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλθει αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψή του στον Ιδιωτικό ή τον Δημόσιο τομέα), οφείλει άμεσα να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αλλαγή αυτή στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας. Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου-αναπληρωτή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου ή αναπληρωτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, τότε διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής, ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !