:  Αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ από τους αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

 

1. Θα ολοκληρώνεται η κάλυψη θέσεων με αναπληρωτές σε μια Διεύθυνση-περιοχή και μετά θα προχωράει το σύστημα στην επόμενη;

Πρώτα θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του υποψηφίου στη συγκεκριμένη Διεύθυνση-περιοχή.

Τι σημαίνει αυτό;

Αν κάποιος έχει δηλώσει μία συγκεκριμένη περιοχή πρώτη και εκεί έχει θέση ΣΜΕΑΕ, μπορεί να προσληφθεί σε θέση ΣΜΕΑΕ χωρίς να μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει, παρά μόνο σχολείο ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή
Αν δεν έχει θέση ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή κι έχει π.χ θέση ΕΔΕΑΥ, τότε θα προσληφθεί στην κενή θέση της ΕΔΕΑΥ. Δεν θα προσπεράσει το σύστημα δηλαδή την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αν υπάρχει κενό.
Αυτό σημαίνει ότι ο αναπληρωτής δε φεύγει από την περιοχή που έχει επιλέξει.

2. Αν δεν υποβάλλω φέτος μπορώ να υποβάλλω κατά το προσεχές έτος 2021-22 από τη στιγμή που είμαι στους Πίνακες;

Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική, η μη υποβολή της δεν έχει κύρωση, κύρωση έχει η μη ανάληψη υπηρεσίας.

3. Η προσμέτρηση υπηρεσίας ισχύει μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο και δεν μεταφέρεται πια από κλάδο σε κλάδο;

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4692/2020 άρθρο 42, προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

Συγκεκριμένα

[Αρχή Τροποποίησης] «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες, ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 42 ΤΟΥ Ν. 4692/20, ΦΕΚ-111 Α/12-6-20 [Τέλος Τροποποίησης].

4. Τα παραπεμπτικά των ιατρικών βεβαιώσεων θα δοθούν από τις Διευθύνσεις ή μπορεί κάποιος χωρίς παραπεμπτικό να πάρει ιατρική βεβαίωση για την πρόσληψη του;

Οι υποψήφιοι δεν θα παρουσιαστούν σε Δ/νση Εκπ/ση. Οι βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν από τους δύο γιατρούς πρέπει να αναγράφουν αυτά που αναφέρει η κανονιστική στο άρθρο 6, παρ. 8 το ββ1&2

5. Πώς βλέπουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μας στον ;

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης φαίνεται και στο pdf που εξάγεται αλλά και στην προβολή της αίτησης.

6. Οι τοποθετήσεις θα γίνουν αρχικά ανά Πρόγραμμα μετά την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη Διεύθυνση και οι υποψήφιοι θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολεία εντός Προγράμματος;

Οι προσλήψεις θα γίνουν ανά πρόγραμμα (δηλαδή κάποιος θα προσληφθεί στην εξατομικευμένη και κάποιος άλλος Δομές-ΕΔΕΑΥ και κάποιος άλλος ΚΕΣΥ), οι υποψήφιοι (εκτός των ΚΕΣΥ που η πρόσληψη γίνεται σε συγκεκριμένο ΚΕΣΥ) θα κάνουν, μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης, αίτηση τοποθέτησης στα ανάλογα λειτουργικά κενά που θα δημοσιεύσουν/αναρτήσουν με όποιον πρόσφορο τρόπο οι Δ/νσεις Εκπ/σης, ώστε η όλη διαδικασία της τοποθέτησης να γίνει ηλεκτρονικά με τρόπο που θα ορίσει η κάθε Δ/νση και εντέλει ο υποψήφιος να πάει να αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Από την ενημέρωση που έχουμε, φαίνεται ότι δεν μπορεί η πρόσληψη να γίνει σε Διεύθυνση και στη συνέχεια σε Πρόγραμμα λόγω τεχνικού στησίματος της πλατφόρμας που τρέχει το πρόγραμμα των προσλήψεων και λόγω του ότι η πρόσληψη αφορά στην τοποθέτηση του υποψηφίου σε Πρόγραμμα για να είναι έγκυρη κι όχι μόνο σε περιοχή.

7. Γνωρίζετε αν θα δοθούν οι πιστώσεις στην Εξειδικευμένη-Παράλληλη Στήριξη στην α φάση;

Καταβάλλεται προσπάθεια από το Υπουργείο και συγκεκριμένα από την Γενική Γραμματέα κα Α. Γκίκα και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να περατωθούν οι διαδικασίες εγκαίρως, ώστε προλάβουν την Α φάση οι προσλήψεις στην Εξειδικευμένη.

8. Θα υπάρξει προσπάθεια προκειμένου να τρέξουν πρώτα οι πίνακες του ΕΕΠ ΕΒΠ, δεδομένου ότι είναι λιγότεροι σε αριθμό;

Γίνεται προσπάθεια και αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου.

9. Για τα δυσπρόσιτα τι ισχύει;

Mοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, νόμος 4692/2020, άρθρο 42, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β΄ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Και τούτο, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί στην ανάληψη και παροχή υπηρεσίας σε σχολεία με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων.

10. Προστέθηκαν επιλογές μειωμένου στον ΟΠΣΥΔ για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Τι σημαίνει αυτό;

Ενημερωτικά για το ΕΒΠ δεν προβλέπεται πρόσληψη με μειωμένο ωράριο και για το ΕΕΠ δεν γίνονταν έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου. Ομως είχαμε την παρακάτω απάντηση του ΟΠΣΥΔ σε ερώτημα υποψηφίου.