Προσλήψεις αναπληρωτών: Τα προγράμματα που θα δώσουν προσλήψεις το 2017-2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/07/2017 - 14:09 | Author: Newsroom Ipaidia

Τα προγράμματα του που θα δώσουν προσλήψεις και για τα οποία η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 307.896.110,00 €.

Εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας ώστε να κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις.

Οι επτά Πράξεις και τα βασικά τους σημεία είναι τα ακόλουθα:

1) Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις υποδοχής, σχολικό έτος 2017/18

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς, η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών. Επίσης, η Δράση αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα καθώς και τις ΔΥΕΠ ώστε αφενός να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και αφετέρου, να υποστηρίζεται η ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης

2) Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, σχολικό έτος 2017/18

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων. Η λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από υποχρεωτικό ωράριο και ζώνη προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απασχολούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης και πραγματοποιείται προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος (ρήτρα ευελιξίας)

3) Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παρακολούθηση αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας από μαθητές/τριες Γυμνασίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης ή/και επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στην διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε σχολικό έτος εκδίδεται Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η διαδικασία ορισμού των Σχολικών Κέντρων όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, τα διδασκόμενα μαθήματα, οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας Υπεύθυνος. Η προτεινόμενη Δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4368/2016, στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ για την οργάνωση και λειτουργία της ΕΔ. Στο πλαίσιο της Δράσης απασχολούνται οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί και επιπροσθέτως υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης (ΥΣΚΕΔ, κλπ)

4) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18 Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών αμεα ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών αμεα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

5) Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18 Η προτεινόμενη Δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Δράση εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης, δύναται να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων καθώς και ειδικά εργαλεία. Για την υλοποίηση της Δράσης, απασχολούνται οι αναγκαίοι Εκπαιδευτικοί καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης. Επίσης, απασχολείται και το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

6) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18

Η Δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης, τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στελεχώνονται με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Εκπαιδευτικούς.

7) Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχολικό έτος 2017/18

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται αναφορά για το βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο την προσβασιμότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής. H αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση για την Προσχολική Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης. Η Δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Ειδικότερα, στόχος της προτεινομένης Δράσης είναι η στήριξη, ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού των νηπιαγωγείων καλύπτοντας τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και κατά προτεραιότητα τα προνήπια, η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας. Στο πλαίσιο της Δράσης θα απασχοληθούν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για να στελεχωθούν τα τμήματα των νηπιαγωγείων

Loading...


  • europalso   ideascentral