από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης-μουσικών ειδικεύσεων – Τρίτεκνοι

Η πρόσληψη προσωρινών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, κατά κλάδο/ειδικότητα, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (με μόρια) και τις επιλογές προτίμησης περιοχών.

Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, οι προσλήψεις γίνονται από συμπληρωματικούς πίνακες (χωρίς μόρια) του οικείου κλάδου.

Ομοίως, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις από τους πίνακες ωρομισθίων (ανά Περιφέρεια), στους οποίους προηγούνται οι υποψήφιοι με μόρια.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο (και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων.

Για τη συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, όπως προστέθηκε στην παρ. 4.α του άρθρου 2 του ν.3454/2006).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

2. Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του συμπληρωματικού πίνακα (χωρίς μόρια). Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται προσλήψεις. Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:

α) το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων ως ανα- πληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων της κάθε φάσης, και

β) εάν το ποσοστό 20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους, μετά το τέλος της ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους εκπαιδευτικούς του ιδίου κλάδου.