Στη Βουλή κατατέθηκε πολυτροπολογία που αφορά τις – Δείτε αναλυτικά τι αναφέρεται στην τροπολογία του , που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της προσωρινών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ8702-Νοσηκλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 165

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.

Άρθρο 2

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων — Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021

β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.ΣΕΠ. 13)»

γ) η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΠ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη Φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.» » και το άρθρο 102 διαμορφώνεται ως εξής:

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικά Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕΟΙ-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατό να καλυψθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεψοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕΟ1-Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαψίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμγωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήψιοι του κλάδου ΔΕΟΙ- Ε.Β.Π.».

Άρθρο 3

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης — Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών να αφορά και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ως εξής:

Αρθρο 86

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης».

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις νια την πράξη <(Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Νέα Φάση» – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού,
προστίθεται παρ. 33 ως εξής:

4. «33. Ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Νέα Φάση») και μέχρι την ολοκλήρωσή της, από Ιης.9.2021 απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγμένα ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.»