Η ανάγκη μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση

Του αιρετού του ΚΥΣΠΕ

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι έως σήμερα ανέρχονται σε 14.459.

Πάρα ταύτα εξακολουθούν να υπάρχουν στην παράλληλη στήριξη καθώς επίσης και στη γενική εκπαίδευση.

Ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών στην ΠΕ πιστοποιεί την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών.

Αναλυτικά οι ανά κλάδο έχουν ως εξής: