ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4(ΔΝΣ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999)
ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 10 Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄)
β. Φ. 429.1/47/354987/Σ. 2252/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3176/13-12-2013)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω:

α. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

(1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου

(2) Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

(3) Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.

γ. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

δ. Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail).

ε. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

στ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

ζ. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

(1) Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

(2) Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

η. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

3. Οι αποδέκτες προς ενέργεια, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενό του να καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους και να δημοσιοποιήσουν ευρέως το παρόν με οποιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ειδικότερα:

α. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται όπως ενημερώσει τους φορείς αρμοδιότητάς του (Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δημοτικές Ενότητες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

β. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρακαλείται όπως ενημερώσει τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και να κοινοποιήσουν το παρόν σε όλα τα Λύκεια – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους.

γ. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται όπως ενημερώσει τις Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του.

δ. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακαλείται όπως ενημερώσει τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

ε. Το Υπουργείο Υγείας παρακαλείται όπως ενημερώσει τις σχολές αρμοδιότητάς του.

στ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακαλείται όπως ενημερώσει τις σχολές αρμοδιότητάς του.

ζ. Το Υπουργείο Τουρισμού παρακαλείται όπως ενημερώσει τις σχολές αρμοδιότητάς του.

4. Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Προξενικές Αρχές θα αποσταλούν οδηγίες για την πληρέστερη ενημέρωσή τους επί της διαδικασίας κατάθεσης Δελτίου Απογραφής μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr).

5. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η συμβολή των εμπλεκομένων προσώπων και φορέων, στην απόδοση της διαδικασίας πληροφόρησης των στρατευσίμων σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση τους, είναι καθοριστική για την επιτυχία της απογραφής και της διαδικασίας στράτευσης, καθώς επίσης και για την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).

6. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο τηλ.2106574239, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

7. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΝΟΜ) Αναστάσιος Τσακιρίδης Τμηματάρχης Τμήματος.Μηχανογράφησης/Β4/ΓΕΕΘΑ

Ταξίαρχος Σπυρίδων Γιαννακάκης Διευθυντής