(Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

προκηρύσσει

δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

που θα διεξαχθεί την: Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 και ώρα 10.00 π.μ.

με σκοπό την επιλογήπρομηθευτή για την :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 196.056,30 (με Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007 ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και με τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Για να ανακτήσετε τη σύμβαση πατήστε .