Με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35A.1 /11/9034/28-01-2021 ΚΥΑ έχουμε την πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Αναφορικά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσονται οι κάτωθι οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ΟΜΑΔΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Δ.18/2018, Α ́ 31) ΟΜΑΔΑ Β ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Π.Δ.18/2018, Α ́ 31) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 3/2/2021και λήγει την 17/2/2021. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 3/2/2021και λήγει την 17/2/2021. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των 11 Υπουργείων που προκηρύσσουν τις θέσεις. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο διαδικτυακό τόπο των Υπουργείων, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπουργείων, που προκηρύσσουν τις θέσεις, γνωστοποιούν και δημοσιοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο που προκηρύσσει τις θέσεις, καθώς επίσης και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Οι αποδέκτες της παρούσας, ανεξαρτήτως του εάν προκηρύσσουν τις θέσεις ευθύνης που περιλαμβάνονται στην παρούσα, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Η