Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “∆ιασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α ́,Β ́,Γ ́, ∆ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ & A ́ (ταχύρυθμο) & Β ́ (ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Β, ́Γ ́, Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α ́ (ταχύρυθμο)
 • IEK EKAB Τμήμα ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΧΑΝΙΩΝ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΛΑΡΙΣΑΣ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Ι ΑΝΝΙΝΩΝ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΚΕΡΚΥΡΑΣ: : Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΡΟ∆ΟΥ : Δ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ & A ́ (ταχύρυθμο) & Β ́ (ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΒΟΛΟΥ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΠΑΤΡΑΣ: Α ́(ταχύρυθμο)
 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΛΑΜΙΑΣ: Α ́(ταχύρυθμο)

∆ικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίμησης)

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ.) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ∆ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα Ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – ∆ιασώστες για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

∆) Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήματα επικοινωνίας κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, με διδακτική εμπειρία κατά προτίμηση σε παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 4-3-2013 μέχρι 8-3-2013, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

 • Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική ́Αμυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2132143139, 2132143137
 • Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7
 • Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης – Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351
 • Ιωάννινα: Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368
 • Ηράκλειο: ∆ιασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206
 • Χανιά: Ηγουμένου Γαβριήλ 29, ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667
 • Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221
 • Κέρκυρα: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 27, περιοχή Κέρκυρα (Πλατυτέρα) T.K. 49100, Τηλ: 2661032333
 • Ρόδο: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου , Άγιοι Απόστολοι ΤΚ 85100, Τηλ: 2241060933
 • Βόλος: Πολυμέρη 134,ΤΚ 38500 Τηλ.2421022966
 • Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, Τ.Κ 26500 Τηλ: 2610635933, Τηλ: 2610635945
 • Λαμία: Κ, Καραμανλή (πλησίον ∆ΕΥΑΛ) ΤΚ 35100 Τηλ: 2231044444, Τηλ: 2231023333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές

Ταυτόχρονα για το ίδιο διάστημα γίνονται αιτήσεις ενδιαφέροντος για καταρτιζομενους στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

http://newsedu.gr