Προκήρυξη διαγωνισμού για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου – Μαθητικά βραβεία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/10/2014 - 12:31 | Author: Newsroom Ipaidia

Προκήρυξη διαγωνισμού για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου για τη χορήγηση μαθητικών βραβείων

Διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου και λυκείου που θα ολοκληρωθεί σε έξι μηνιαίους κύκλους, από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο διεξάγει η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Κάθε μήνα, ένας μαθητής γυμνασίου και ένας μαθητής λυκείου που θα αναδεικνύονται νικητές θα λαμβάνουν 2.500 ευρώ ο καθένας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ακολουθούν:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, υπακούοντας στο καθήκον κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει την εκπαιδευτική προσφορά της και προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό από τον μήνα Νοέμβριο του 2014 και για χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών (μέχρι τον Απρίλιο του 2015), με σκοπό την χορήγηση δύο (2) χρηματικών επάθλων ανά μήνα, σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που θα καταφέρουν με την ικανότητά τους στην σύνταξη έκθεσης να μειώσουν τα έξοδα εκπαίδευσής τους.
Το ποσό του κάθε βραβείου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) και θα χορηγείται ανά μήνα σε ένα μαθητή Γυμνασίου και ένα μαθητή Λυκείου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ο Διαγωνισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ» που διοργανώνει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που προέκυψαν στη διάρκεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ενθαρρύνοντάς τους στην γραπτή έκφραση και την εκδήλωση της δημιουργικότητάς τους.
2. Ο Διαγωνισμός αφορά στην σύνταξη πρωτότυπης έκθεσης ιδεών, γραμμένης στην ελληνική γλώσσα, 500 έως 600 λέξεων, με θέμα που θα ανακοινώνεται στο κουπόνι συμμετοχής και θα αλλάζει κάθε μήνα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου), που φοιτούν σε σχολεία εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια (ελληνόφωνα και μη). Εξαιρούνται τα παιδιά των υπαλλήλων, στελεχών και μελών του Δ.Σ. του ομίλου εταιρειών ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
4. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και σε περίπτωση που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, να αποδεικνύουν την νόμιμη διαμονή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία.
5. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι εξάμηνη (6μηνη) και αρχίζει από τον μήνα Νοέμβριο του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015.
6. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής μία (1) φορά στον διαγωνισμό για κάθε μήνα με την αποστολή μίας (1) μόνο έκθεσης ιδεών για κάθε θέμα, δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει έως και έξι (6) φορές. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή του συνολικά. Εξαιρούνται από την δυνατότητα συμμετοχών στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού οι μαθητές που θα κερδίσουν τα βραβεία των προηγούμενων.
B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Οι ειδικές φόρμες συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα δημοσιεύονται μία (1) φορά την εβδομάδα, στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στο φύλλο της Τετάρτης, αρχής γενομένης από την 08/10/2014 και μέχρι την 29/04/2015.
2. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής αποκλειστικά σε πρωτότυπη μορφή και να την αποστείλουν μαζί με την Έκθεση στη διεύθυνση της εφημερίδας (ΤΑ ΝΕΑ, Μιχαλακοπούλου, αρ. 80, Αθήνα – Τ.Κ. 11528) ταχυδρομικώς, με την ένδειξη «Για τα Μαθητικά Βραβεία».
3. Όλες οι συμπληρωμένες φόρμες συμμετοχών θα συνοδεύονται από μία (1) Έκθεση Ιδεών, σε έγγραφη μορφή κειμένου, είτε ιδιόχειρου, είτε εκτυπωμένου. Επίσης, στο φάκελο θα περιλαμβάνεται μία (1) φωτογραφία του μαθητή και σύντομο βιογραφικό, καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι του επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη δημοσίευση της έκθεσης, της φωτογραφίας και τυχόν συνέντευξής του, σε περίπτωση βράβευσης,καθώς και ότι ο ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού.
4. Η αποστολή των φακέλων με τις αιτήσεις και τις εκθέσεις ιδεών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς. Δεν μπορούν να αποστέλλονται χωριστά οι φόρμες συμμετοχής από τις Εκθέσεις Ιδεών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι δε θα μπορούν να προχωρήσουν για αξιολόγηση. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής τους ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα για κάθε μήνα, όπως θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
5. Φάκελοι, οι οποίοι έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την πάροδο του κάθε ημερολογιακού μήνα δε θα λαμβάνονται υπόψη. Για τυχόν απώλεια φακέλου η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής φακέλου συμμετοχής ή αποστολής ελλιπών στοιχείων, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ για συνέχιση της διαδικασίας, είτε για περαιτέρω αποζημίωση. Η φόρμα συμμετοχής είναι ενιαία για όλους τους μήνες διάρκειας του Διαγωνισμού, με μόνη διαφοροποίηση το θέμα της έκθεσης ιδεών.
7. Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία και δε συνοδεύονται από τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα δεν θα μπορούν να επιλεγούν και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται. Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ουδεμία ευθύνη φέρει ή υποχρέωση να επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους και να προβαίνει με δική της μέριμνα σε συμπληρώσεις.
8. Τα έντυπα που αποστέλλονται στην εφημερίδα μαζί με τις Εκθέσεις Ιδεών και τις φόρμες συμμετοχής δεν θα επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
9. Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να θεωρεί ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και αληθή, διατηρεί δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανάδειξη του νικητή, εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή διαπιστωθεί ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.
10. Ο κάθε υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του.
11. ΤΑ ΝΕΑ διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και της ανακήρυξης των νικητών. Κάθε τέτοια αλλαγή (παράταση ή συντόμευση) θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.
12. Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο κάθε υποψήφιος μαθητής -δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι όλα τα δικαιολογητικά που τυχόν του ζητηθεί να υποβάλει είναι έγκυρα, καθώς και ότι ως προς τη συμμετοχή του και την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού έχει την σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

1. Η αρχική επιλογή των νικητών για κάθε μήνα διάρκειας του Διαγωνισμού θα γίνει με μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο τη βαθμολόγηση της Έκθεσης Ιδεών την οποία θα αποστείλουν και θα είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μήνα, με βάση την υψηλότερη βαθμολογία που θα λάβουν από την Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί, θα επιλέγονται οι δύο (2) νικητές, ένας (1) για τις τάξεις του Γυμνασίου και ένας (1) για το Λύκειο.
2. Η αξιολόγηση των Εκθέσεων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από στελέχη της εφημερίδας και καθηγητές. Η αξιολόγηση θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της Επιτροπής και δεν δύναται να ελεγχθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (έντυπη έκδοση).
4. Οι νικητές θα ενημερώνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω συστημένης επιστολής για το έπαθλό τους και θα καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραλαβής του ποσού του επάθλου, οι οποίες θα έχουν όλες τις νόμιμες και απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

1. Κάθε Μαθητικό Βραβείο ανέρχεται στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) και θα καταβληθεί προς τους νικητές εφάπαξ σε μία (1) δόση.
2. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την χρήση του χρηματικού επάθλου. Οι νικητές θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών τους αναγκών και την κάλυψη των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.
3. Οι επιτυχόντες μαθητές έχουν την υποχρέωση να επικοινωνήσουν με την εφημερίδα, κατόπιν της ειδοποίησης που θα λάβουν σχετικά με την παραλαβή του επάθλου τους.
4. Η παραλαβή των χρηματικών επάθλων θα γίνει στα γραφεία της εφημερίδας, με την φυσική παρουσία τόσο των επιλαχόντων μαθητών, όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν από την εφημερίδα. Κατά την παραλαβή των χρηματικών επάθλων, η εφημερίδα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους επιλαχόντες μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες τους την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών (λχ πιστοποιητικό φοίτησης στο σχολείο, ταυτότητες). Σε περίπτωση σχετικής άρνησης να προσκομίσουν τα ζητηθέντα έγγραφα, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ έχει το νόμιμο δικαίωμα να μην προβεί στην χορήγηση του επάθλου και να ακυρώσει πάραυτα την συμμετοχή, λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
5. Η χορήγηση των Μαθητικών Βραβείων μπορεί να ακυρωθεί αν – ακόμα και εκ των υστέρων – διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ή σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές η επιστροφή των καταβληθέντων χρηματικών επάθλων θα είναι άμεσα απαιτητή, μη αποκλειόμενου και του δικαιώματος της εφημερίδας να αναζητήσει περαιτέρω αποζημίωση.
6. Αν κάποιος από τους επιλαχόντες μαθητές δεν απαντήσει στην ενημέρωση που θα του γίνει ότι είναι ο νικητής του διαγωνισμού και δεν εμφανιστεί εντός 15 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση για την παραλαβή της Υποτροφίας του, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, η Υποτροφία θα απονεμηθεί στον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κατάταξης, που θα έχει προκύψει από τη βαθμολογία των Εκθέσεων Ιδεών. Στην περίπτωση κατά την οποία ούτε και αυτός εμφανιστεί, η Υποτροφία θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα κ.ο.κ. ΤΑ ΝΕΑ δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, που οφείλονται σε μη λήψη ή ανάγνωση από αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, ή της επιστολής, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην εφημερίδα απαντητικής ειδοποίησης αποδοχής του χρηματικού επάθλου ή για μη λήψη από ΤΑ ΝΕΑ της ειδοποίησης αυτής για τον οποιονδήποτε λόγο.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης και της Έκθεσης αποδέχεται πλήρως όλους τους παρόντες όρους και δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.
2. Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό ή ο γονέας/κηδεμόνας του υποχρεούται να ενημερώνει ΤΑ ΝΕΑ για τυχόν αλλαγές των δηλωθέντων στοιχείων του.
3. Οι νικητές κάθε μήνα υποχρεούνται να παρασταθούν τόσο σε τυχόν εκδήλωση βράβευσής τους, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ΤΑ ΝΕΑ, είτε τα συνεργαζόμενα με αυτά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τόσο στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, όσο και για την προώθηση του θεσμού των Μαθητικών Βραβείων, συναινώντας στη χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και τα υπόλοιπα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που ανήκουν στον Δημοσιογραφικό Όμιλο Λαμπράκη και φωτογραφιών τους σε δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σποτ / video που θα δημοσιεύσουν ΤΑ ΝΕΑ.
4. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που προσκόμισε ο νικητής είναι ψευδή ή παραποιημένα, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει δικαστικώς, μη αποκλειόμενων και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων, το καταβληθέν ποσό του βραβείου, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.
5. Τα στοιχεία που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της ανακήρυξης των νικητών και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. ΤΑ ΝΕΑ διατηρούν το δικαίωμα προβολής του ονοματεπώνυμου των νικητών για ενημέρωση, είτε για τη διαφημιστική εκμετάλλευση, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή προς την εφημερίδα του δικαιώματος τήρησης και επεξεργασίας των χορηγούμενων στοιχείων του για την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του παρόντος διαγωνισμού. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διαγραφή ή τροποποίηση των στοιχείων του.
6. Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να αναβάλει ή να μεταθέσει χρονικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να παρατείνει τις προθεσμίες ή να τροποποιήσει τους όρους, δίχως καμία άλλη ενημέρωση των συμμετεχόντων, με ανακοίνωση μέσω του φύλλου της καθημερινής εφημερίδας ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.tanea.gr.
7. Ο υποψήφιος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι, με τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή του σχετικού φακέλου συμμετοχής του στον διαγωνισμό, η έκθεση Ιδεών, την οποία συνυποβάλλει, είναι πρωτότυπο δικό του πνευματικό δημιούργημα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 2121/1993, αδημοσίευτο, ότι δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής, δεν έχει αποσπαστεί με οποιανδήποτε τρόπο από άλλον δημιουργό χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου, ότι αυτός μόνος είναι κατά νόμο δικαιούχος του συνόλου των περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων επί του έργου του, το οποίο είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, διεκδίκηση ή αμφισβήτηση.
8. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος δεν είναι ο ίδιος ο συντάκτης της Έκθεσης Ιδεών, την οποία έχει υποβάλει και ότι αυτή είναι προϊόν κλοπής, ή αντιγραφής ή γενικά αντίκειται στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των πνευματικών έργων, η υποψηφιότητά του ακυρώνεται στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι Επιλαχόντες, άλλως και στην περίπτωση κατά την οποία έχει λάβει ήδη το ποσό του χρηματικού επάθλου υποχρεούται να το επιστρέψει εις ολόκληρον. Επίσης, ο ίδιος βαρύνεται αποκλειστικά για την επίλυση οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς προκύψει και θα αφορά δικαιώματα άλλου δημιουργού. Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ δεν υπέχει καμία υποχρέωση σχετικά με τα ανωτέρω ή με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης προς τρίτο πρόσωπο.
9. Με τη συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή του φακέλου, ο υποψήφιος παρέχει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, καθώς και στα λοιπά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που ανήκουν στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, το δικαίωμα να δημοσιεύσουν ή να αναδημοσιεύσουνμέρος ή το σύνολο της Έκθεσης Ιδεών την οποία αποστέλλει.

Loading...
  • europalso   ideascentral