Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Συνέλευσης της συνεδρίας 22-10-2020, προκηρύσσει είκοσι έξι (26) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Β΄ κύκλου σπουδών (υποψηφίων διδακτόρων) για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021. Τομείς και θέσεις Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

1. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Θέσεις: Τέσσερις (4) Γνωστικά Αντικείμενα: Επιστήμη και “Ηγεμονία” στον Γκράμσι: μελέτες περίπτωσης για σήμερα (1 θέση).

Επιστημολογικές Συγκλίσεις στην Κριτική Παιδαγωγική και την Κριτική Ψυχολογία (1 θέση). Θεωρία Συστημάτων και Ανθρώπινη Ανάπτυξη (1 θέση). Κατανόηση και Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης και Φύση της Επιστήμης (1 θέση).

2. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Θέσεις:

Πέντε (5) Γνωστικά Αντικείμενα: Ειδική Αγωγή (3 θέσεις).

Οργανωσιακή Ψυχολογία (2 θέσεις). 3. Τομέας Επιστημών της Αγωγής Θέση: Μία (1)

Γνωστικό Αντικείμενο: Κριτική/Χειραφετική Παιδαγωγική: ψυχοκοινωνιολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις της σχολικής τάξης (1 θέση). 4. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής Θέσεις: Δέκα (10)

Γνωστικά Αντικείμενα: Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (3 θέσεις). Διδακτική των Μαθηματικών (2 θέσεις).

Προβλήματα διοίκησης και διακινδύνευση στόχων στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές στην Ελλάδα (5 θέσεις).

5. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Θέσεις: Έξι (6) Γνωστικά Αντικείμενα: Κοινωνιολογία (5 θέσεις). Γλωσσολογία και ιστορική ορθογραφία. Διδακτική προσέγγιση (1 θέση).

Ποιοι γίνονται δεκτοί Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Να έχουν επαρκή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά), σε επίπεδο τουλάχιστον C1.

Προθεσμία

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected] είτε ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, ΤΚ 10680, Υπόψιν κ. Χριστίνας Μπρόβα) έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή.