«ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προκήρυξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2016 – 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2016 - 14:38 | Author: Newsroom Ipaidia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ

Διευθυντής: Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία – Πληροφορίες : τηλ : 2310 99 6023, Fax : 2310 996292

email : ddpms@ee.auth.gr, Web : http://ee.auth.gr/

Κτίριο : Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής – Ισόγειο

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, τκ 54124, Θεσσαλονίκη

Α.Π. 217/30-6-2016

Θεσσαλονίκη, 26-5-2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Η Ειδική Διϊδρυματική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) των Τμημάτων :

1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

3) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

4) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ και

5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

αποφάσισε την παράταση της προκήρυξης σαράντα πέντε (45) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις :

Α. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο έως 31 Αυγούστου

Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές έως 31 Αυγούστου

Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή έως 8 Ιουλίου 2016.

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και απαιτούνται δίδακτρα (650ευρώ / ανά εξάμηνο). Τα δίδακτρα προβλέπεται να καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις (5 δόσεις των 130 ευρώ). Χορηγούνται επίσης τρις (3) υποτροφίες ανά κατεύθυνση μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου των σπουδών σε φοιτητές εγγεγραμμένους στο ΔΔΠΜΣ οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και είχαν τους μεγαλύτερους μέσους όρους βαθμών στα μαθήματα.

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜΜΥ (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής) καθημερινά 12:00 – 14:00, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση που παρέχεται από τη γραμματεία του ΔΔΠΜΣ και ηλεκτρονικά,
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 1. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
 2. Πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με αντίστοιχους ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ).
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (μόνο για την 1η και 2η κατεύθυνση).
 7. Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή του.

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών αλλά απλές φωτοτυπίες ή ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή tif, jpeg, pdf ή άλλη.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους μέχρι τον Ιούνιο του 2016 υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Σεπτέμβριο του 2016 που θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

Η επιλογή των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης γίνεται από επιτροπές καθηγητών οι οποίοι συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (αρχές Ιουλίου 2016) από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίζονται από την ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ.

Για περιπτώσεις υποψηφίων για τους οποίους κρίνεται ότι το επιστημονικό τους υπόβαθρο – όπως αυτό προκύπτει από τα τυπικά τους προσόντα, το περιεχόμενο των σπουδών τους και την συνέντευξη – δεν επαρκεί για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΔΔΠΜ, θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής εξέταση τους (η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016) σε σχετικά μαθήματα / ανά κατεύθυνση :

Α. Κατεύθυνση : Δικτυακή Υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 1. 1. Αρχές δομημένου και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

Ύλη:

– Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού

– Περιβάλλον συγγραφής προγράμματος (οργάνωση μνήμης, επεξεργαστής, καταχωρητές, κύκλος εκτέλεσης εντολής )

– Χαρακτηριστικά της γλώσσας C

– Προεπεξεργαστής

– Μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων

– Αριθμητικές και Λογικές εκφράσεις

– Τελεστές

– Πίνακες και pointers

– Εντολές αντιστοίχισης

– Εντολές ελέγχου και Λογικής

– Εντολές ανακύκλωσης (loops)

– Δυναμική δέσμευση μνήμης

– Συναρτήσεις

– Δομές, ενώσεις, απαριθμήσεις και πεδία από bits

– Είσοδος και έξοδος δεδομένων

– Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία δίσκου.

– Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

– Κλάσεις (ορισμός,, εμβέλεια, δείκτης this, μέλη κλάσεων)

– Συναρτήσεις τελικών και αρχικών συνθηκών

– Επικάλυψη τελεστών

– Φιλικές συναρτήσεις

– Κληρονομικότητα, απλή και πολλαπλή

– Πολυμορφισμός, εικονικές συναρτήσεις

– Παραμετρικές συναρτήσεις και κλάσεις

 1. 2. Μαθηματικά

Ύλη:

– Παράγωγος συνάρτησης μιας ή πολλών μεταβλητών

– Αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα

– Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως, μέθοδοι επίλυσης τους

– Πίνακες και άλγεβρα αυτών

– Ορίζουσες και επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων

– Διανύσματα και άλγεβρα διανυσμάτων

– Εξωτερικό και μικτό γινόμενο

– Εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο

– Βασικές έννοιες πιθανότητας

– Τυχαία γεγονότα

– Αξιώματα πιθανότητας, προσθετικός κανόνας, συνδυαστική, δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός κανόνας θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα Bayes

– Ανεξάρτητα γεγονότα

– Τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας

– Συναρτήσεις αθροιστικής πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής

– Πυκνότητα πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής

– Μέση τιμή, διασπορά και τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής

– Κατανομές τυχαίων μεταβλητών διακριτού τύπου

– Ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική, Poisson, και άλλες κατανομές

– Συνάρτηση και πυκνότητα τυχαίας μεταβλητής

– Στοχαστικό σήμα

– Μοντέλα θορύβων

– Φάσμα ισχύος

– Στατιστική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης

– Άλγεβρα Boole

– Βασικές έννοιες και ορισμοί θεωρίας γραφημάτων

Β. Κατεύθυνση : Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές

Τα ίδια μαθήματα και ύλη, όπως προβλέπεται για την Α Κατεύθυνση :

 1. 1. Αρχές δομημένου και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
 1. 2. Μαθηματικά

Γ. Τρίτη κατεύθυνση : Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή

 1. Ηλεκτροακουστική

Ύλη :

– Κυματική κίνηση,

– Φυσιολογία της ακοής και της ομιλίας

– Στάθμη ηχητικής πίεσης & έντασης

– Ακουστική χώρων

– Μικρόφωνα

– Στάθμη ήχου και το decibel

– Το αυτί και η αντίληψη της ακοής

– Ομιλία, μουσική και θόρυβος

 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας – Ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Τηλεόραση

Ύλη :

– Φως, όραση και χρώμα

– Οι θεμελιώδεις αρχές των ψηφιακών εικόνων

– Επεξεργασία τηλεοπτικής εικόνας

– Ο φακός

– Τηλεοπτική κάμερα

– Ψηφιακή τηλεόραση

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2016

Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ

Γεώργιος Παπανικολάου

Καθηγητής

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνονται στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου του προγράμματος :

http://ee.auth.gr/en/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://qa.auth.gr/el/studyguide/154/current

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (Ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής) στο τηλ. 2310 996023. • ideascentral

  europalso

Enter your email address: