Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2019 2020: Τι ορίζει το ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/01/2019 - 09:22 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2019 2020 | Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/7-1-2019 (Β΄ 16) που αφορά τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτής ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20.

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κατά το τρέχον σχολικό έτος, υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα ή τον προγραμματισμό των δράσεών τους ή τη διαπίστωση σχετικών αναγκών και οργανώνουν την έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης του προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). 3. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (αριθμ. 51/25-10-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου). 6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/445/174343/Β1/17-10-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Θεματικοί Άξονες Αναφοράς του Προγραμματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. Οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, είναι οι εξής:

α) Σχολείο και Σχολική Ζωή. Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως: αα) Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ββ) Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, γγ) Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας. β) Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες. Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως: αα) Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου, ββ) Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα, γγ) Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, δδ) Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. γ) Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα. Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως: αα) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι, ββ) ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών, γγ) φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/τριών.

Άρθρο 2 Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου
1. Στην Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ι, γίνεται συνοπτική αναφορά της παρούσας κατάστασης ανά θεματικό άξονα του άρθρου 1 και καταγράφονται μέτρα, πρωτοβουλίες και δράσεις που προγραμματίζει η σχολική μονάδα να υλοποιήσει, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στους θεματικούς άξονες και στις παραμέτρους που αποφασίζονται από το σύλλογο διδασκόντων. 2. Για την υλοποίηση του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων, δύναται να ορίζει ομάδες εκπαιδευτικών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου των συγκεκριμένων δράσεων, καθώς και για την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, προκειμένου να ληφθούν από τον σύλλογο διδασκόντων σχετικές αποφάσεις. 3. Για την επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να εντάσσει στις προγραμματισμένες δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς και άλλα εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 4. Στην Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος II, περιγράφονται: α) Η εκτίμηση του συλλόγου διδασκόντων για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα του άρθρου 1. β) Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς και στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των στόχων και επισυνάπτονται τυχόν κείμενα αποτίμησης επιμέρους δράσεων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο ipaideia.gr

γ) Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου οι οποίες θα ενταχθούν στον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους. δ) Οι επιμορφωτικές και οι υποστηρικτικές δράσεις που κατά τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων προτείνονται να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 5. Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του σχολικού συμβουλίου, για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και συγκεκριμένα επί των πεδίων του πρώτου θεματικού άξονα, όπως ορίζονται στις υποπαρ. αα έως γγ, της παρ. α του άρθρου 1, 6. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και διατυπώνουν παρατηρήσεις με βάση τις οποίες εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη τόσο για την υλοποίηση των δράσεων του τρέχοντος σχολικού έτους όσο και κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων που περιγράφονται στην περίπτωση δ της παρ. 4 και τις λαμβάνουν υπόψη τους στο δικό τους προγραμματισμό. Άρθρο 3 Παραρτήματα Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα ακόλουθα Παραρτήματα: α) Παράρτημα Ι με τον τύπο της έκθεσης προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, β) Παράρτημα II με τον τύπο της έκθεσης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και γ) Παράρτημα III με τον τύπο της συμπερασματικής έκθεσης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου Συμπληρώνεται σε κάθε πεδίο συνοπτικά η παρούσα κατάσταση και αναφέρονται προγραμματιζόμενες ενέργειες στους θεματικούς άξονες και στις παραμέτρους που αποφασίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων να οργανωθούν δράσεις. Α. Σχολείο και σχολική ζωή 1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία Ενδεικτικά: Αναφορά στο γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το σχολείο, αποτύπωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα και φορείς παιδείας και πολιτισμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α. Ε. Ι.), ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων Ενδεικτικά: Αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας – δυνατά σημεία και δυσχέρειες. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας Ενδεικτικά: Συνοπτική αναφορά στην υποδομή του σχολείου (π.χ στοιχεία για το κτίριο, τους χώρους, τον εξοπλισμό) και στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διαδέτει η Πολιτεία για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο
Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου Ενδεικτικά: Αναφορά σε δυνατά και αδύνατα σημεία στην οργάνωση και λειτουργία του και σε πρωτοβουλίες και για την καλύτερη και πιο δημοκρατική λειτουργία του. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και μάδηση και παρατηρήσεις σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά, όπως π.χ. με την έγκαιρη παραλαβή των σχολικών εγχειριδίων και άλλων υλικών, την πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών διδασκαλίας, την ανάγκη πραγματοποίησης σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου Ενδεικτικά: Αποτύπωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών Ενδεικτικά: Αποτύπωση του βαθμού ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για την προώθηση και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και δράσεων διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων καθώς και του βαθμού ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
5. Άλλο

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τις διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται- ανάπτυξη προβληματισμού στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών Ενδεικτικά: Καταγραφή παραγόντων που αφορούν το σχολείο και δυσχεραίνουν ή ευνοούν την ακαδημαϊκή πρόοδο καθώς και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών. Αναφορά τυχόν προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών Ενδεικτικά: Αποτύπωση της κατάστασης σχετικά με την τακτική φοίτηση των μαθητών/μαθητριών και τη σχολική διαρροή και εντοπισμός σχετικών προβλημάτων. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο
Δ. Σχέδιο για τις Προγραμματισμένες Δράσεις Ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου προγραμματίζει την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων δράσεων, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, και συμπληρώνει το ακόλουθο Σχέδιο
Σχέδιο προτεινόμενης Δράσης

Τίτλος: Σημειώνεται ο τίτλος της Δράσης. Η Δράση αναφέρεται στον Θεματικό Άξονα: Ι, II, III και στην Παράμετρο: 1, 2, 3, 4 του Θεματικού Άξονα Σημειώνεται ανάλογα ο Θεματικός Άξονας/οι Θεματικοί Αξονες και η Παράμετρος /οι Παράμετροι, στην / στις οποία/ες αναφέρεται η προτεινόμενη Δράση.

Αναγκαιότητα υλοποίησης: Ενδεικτικά έως 200 λέξεις. Σκοπός και στόχοι: Ενδεικτικά έως 100 λέξεις. Μεθοδολογία υλοποίησης: Ενδεικτικά έως 200 λέξεις. Περιγραφή ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης ανά στάδια υλοποίησης της /Χρονοδιάγραμμα: Ενδεικτικά έως 200 λέξεις. Διαδικασίες ανατροφοδότησης της Δράσης: Ενδεικτικά έως 100 λέξεις. Διαδικασίες αποτίμησης των αποτελεσμάτων της Δράσης: Ενδεικτικά έως 100 λέξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου Συμπληρώνεται συνοπτικά η εκτίμηση του συλλόγου διδασκόντων για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα και ειδικότερα στα πεδία των θεματικών αξόνων και παραμέτρων στα οποία υλοποιήθηκαν δράσεις: α) αναφέρονται τυχόν διαφοροποιήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου καθώς και δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, β) αποτιμώνται τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, γ) κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος και δ) προτείνονται οι επιμορφωτικές δράσεις που θεωρούνται απαραίτητες να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Α. Σχολείο και σχολική ζωή 1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
4. Άλλο

Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο ipaideia.gr

2. Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις. 4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
5. Άλλο

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών, Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.
4. Άλλο

Δ. Αποτίμηση Δράσεων Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποτιμά τη Δράση/τις Δράσεις που είχε προγραμματίσει στην Έκθεση Προγραμματισμού και επισυνάπτει σχετικό υλικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με το είδος της Δράσης.
Αποτίμηση Δράσης Τίτλος: Η δράση αναφέρεται στον Θεματικό Άξονα: Α, Β, Γ και στην Παράμετρο: 1, 2, 3, 4 Κυκλώνεται ανάλογα ο Θεματικός Άξονας /οι Θεματικοί Άξονες και η Παράμετρος / οι Παράμετροι, στην/στις οποία/ες αναφέρεται η προτεινόμενη Δράση. Επισυναπτόμενο υλικό: Συνολική αποτίμηση της Δράσης Αναφορά σε στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ή εκτιμήθηκαν ως κρίσιμα για την υλοποίηση της Δράσης. Ενδεικτικά, από 200 μέχρι 500 λέξεις.

Ε. Λοιπές επισημάνσεις (προαιρετική συμπλήρωση) Να αναφέρετε ό,τι θεωρείτε σημαντικό σε σχέση με τη διαδικασία Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω αναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας. Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Συμπερασματική Έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ξεχωριστή συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά τύπο σχολείου ως εξής: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία. Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση: Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά Γυμνάσια, Μουσικά Γενικά Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Καλλιτεχνικά Γενικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Γενικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ.), Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία. Α. Συνοπτική συνολική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που υλοποίησαν τα σχολεία -ανά Θεματικό Άξονα (Θ.Α.) και τις αντίστοιχες Παραμέτρους τους

Loading...


  • europalso   ideascentral