Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/13 ως ισχύει
“…2.2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά εντάσσονται

στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς

τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο-

δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών

υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η

καθαριότητα κ.λπ.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαί-

δευσης.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα

της Υγείας (καθαριότητα

υποδομών Υγείας, εξυπηρέ-

τηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού

συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστή-

ματος Υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς

του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση

σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά

ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών

και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης

προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των

συνεπειών της οικονομικής κρίσης….”
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ