Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις: Οδηγίες για Γυμνάσια και Λύκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/05/2018 - 10:00 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Οδηγίες για τις γραπτές στα μαθηματικά των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων και για τις γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα μαθηματικά των ΕΠΑ.Λ. απέστειλε στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του (Ν. Δωδεκανήσου και Ν. Κυκλάδων) ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γιάννης Καραγιάννης.

«Οδηγίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των περιόδου Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2017-2018 στα Μαθηματικά».

Αγαπητοι συνάδελφοι,

Κρίνω σκόπιμο, ενόψει των εξετάσεων του Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους, να σας υπενθυμίσω ορισμένα βασικά σημεία για τις γενικότερα αλλά και ως προς την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο: 1) Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 και με το Π.Δ. 409/1994 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) και 508/1977 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) που καθορίζει το γενικό πλαίσιο εξέτασης των μαθημάτων στο Γυμνάσιο. 2) Για το μάθημα των Μαθηματικών οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 508/1977, άρθρο 3, παράγραφος Δ και την ενημερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/6-05-96 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και τη σχετική 62078/Γ2/13-5-08 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από εισήγηση του ΙΕΠ. 3) Η διδακτέα ύλη καθώς και οι οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης έχουν καθοριστεί με την αρ.πρωτ. 164264/Δ2-03/10/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Συγκεκριμένα: Α. Ως προς τη εξεταστέα ύλη:

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα 2/3 της ύλης που διδάχθηκε1 με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης.

 

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές. Η εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να δίνεται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν την λήξη του διδακτικού έτους. Επίσης οι διδάσκοντες θα πρέπει να αναγράφουν την εξεταστέα ύλη σε όλα τα βιβλία ύλης που χρησιμοποίησαν και να μην την αναγράφουν μόνο σε ένα, κάνοντας, στη συνέχεια, παραπομπές σε αυτό. Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα διαθέτει ιστοσελίδα θα ήταν χρήσιμο να αναρτηθεί και εκεί, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Β. Ως προς τα θέματα γενικά: Τα θέματα διατυπώνονται έτσι, ώστε:  Να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων. Να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.  Τα θέματα δημιουργούνται, γράφονται, τυπώνονται και αναπαράγονται στη σχολική μονάδα την ίδια ημέρα των εξετάσεων με την συμμετοχή και την ευθύνη όλων όσων δίδαξαν το συγκεκριμένο μάθημα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Για την επιλογή και διατύπωση των θεμάτων την ευθύνη έχουν οι διδάσκοντες που υπογράφουν τα θέματα. Γ. Ως προς τη διάρθρωση και την δομή των θεμάτων: Γ1. Θεωρία:

 

Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός (1) απλού από δύο (2) τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης.  Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. Γ2. Ασκήσεις:  Οι μαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο (2) από τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα.  Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα-υποερωτήματα.  Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές, οι οποίοι εξετάζονται στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται, μπορούν να ζητούν οδηγίες καθώς και τη σχετική νομοθεσία από τις διευθύνσεις της σχολικής τους μονάδας ή/και το Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας και ειδικής αγωγής. Δ. Προτάσεις  Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού. Οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση. Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου, και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα, ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.

 

Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους μαθητές , ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα. Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και να αντιστοιχούν στο διαθέσιμο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).  Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης.  Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της σχολικής μονάδας ζητήθηκαν τα ίδια θέματα, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις. Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να έχουν λυθεί στους μαθητές θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή/και να έχουν λυθεί στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας. Τέλος, όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη νομοθεσία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο υπάρχουν στο δικτυακό τόπο blogs.sch.gr/iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής) καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό μαθητών και καθηγητών στο σύνδεσμο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Παρακαλώ τους κ.κ Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους διδάσκοντες το μάθημα των μαθηματικών στη σχολική τους μονάδα για το παρόν έγγραφο καθώς και να αναρτηθεί το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας ή/και να διανεμηθεί φωτοαντίγραφο του παρόντος σε κάθε έναν διδάσκοντα μαθηματικών της σχολικής σας μονάδας.

 

«Οδηγίες για τις γραπτές πραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων των περιόδου Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2017-2018 στα Μαθηματικά»

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κρίνω σκόπιμο, εν΄ όψει των εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους, να σας ενημερώσω για βασικά σημεία που αφορούν στην εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.  Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις του Γενικού Λυκείου διεξάγονται με βάση το ΠΔ 46/2016, την με αρ. Πρωτ. 188140/Δ2-20-11-2015 εγκύκλιο (το περιεχόμενο της οποίας ισχύει και φέτος) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016» καθώς και τις τελευταίες οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης όπως δόθηκαν από το Ι.Ε.Π.  Η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης έχουν καθοριστεί με την με αρ.πρωτ. 163561/Δ2-02/10/2017 (για την Α΄,Β΄τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ. και Α΄,Β΄ και Γ΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ.) και με την αρ.πρωτ.163573/Δ2-02-102017 (για τη Γ΄τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ. και Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.) Συνοψίζοντας τα παραπάνω προβλεπόμενα στη νομοθεσία σας επισημαίνω τα επόμενα: Γενικά:

Ι. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της κάθε τάξης και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου. ΙΙ. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι δίωρη. ΙΙΙ. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τον οικοίο διδάσκοντα. ΙV. Τα θέματα διανέμονται σε φωτοαντίγραφα.

Α. Εξεταστέα ύλη Α.1 Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄και Β΄ τάξης δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από από τα 2/3 της διδακτέας1 ύλης . Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου, ενώ γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Α2. Για τις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από από τα 2/3 της διδακτέας2 ύλης (όπου διδακτέα ύλη είναι αυτή που ορίστηκε με την απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2017-2018). Α3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή. Β. Ως προς την επιλογή, δομή και διάρθρωση των θεμάτων: (ισχύουν το Π.Δ.46/2016 (Αρ.Φ. 74/22-04/2016) και η με αρ. πρωτ. 188140/Δ2/20-11-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Β.1 Για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄και Β΄τάξης (και Α΄, Β΄και Γ΄ Εσπερινού): 1. Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής: Ι. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. ΙΙ. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

 

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού – Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο. β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων). γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση. ΙΙΙ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4)
θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

 

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Θέμα 2ο ή/και θέμα 4ο) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Β.2 Για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄Λυκείου (και Δ΄ Εσπερινού) στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (ενδοσχολικά). Η εξέταση στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής: Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Tα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής: α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα,

προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής. β) Tο δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. γ) Tο τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Tο θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα Γ. Προτάσεις  Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού. Οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση.  Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου, και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα, ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.  Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους μαθητές, ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα.  Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα σ τα πλαίσια της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και να αντιστοιχούν στο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).  Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης.  Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της σχολικής μονάδας ζητήθηκαν τα ίδια θέματα, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις. Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να έχουν δοθεί στους μαθητές θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή να έχουν λυθεί στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας. Παρακαλώ τους κ.κ Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών της σχολικής τους μονάδας για το παρόν

έγγραφο καθώς και να αναρτηθεί το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας ή/και να δοθεί φωτοαντίγραφο σε κάθε έναν από τους διδασκοντες μαθηματικά στη σχολική σας μονάδα. Ειδικότερα την τρέχουσα σχολική χρονιά εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των θεμάτων, αφού υπήρξε επικαιροποίηση της αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στην Α΄και Β΄τάξη των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και στις Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Σημείωση: Τα σχετικά έγγραφα της νομοθεσίας που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και υλικό εξετάσεων και τηην διδακτέα ύλη/οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο blogs.sch.gr-iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής) στη κατηγορία «ΛΥΚΕΙΟ».

«Οδηγίες για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Μαθηματικά των περιόδου Μαΐου -Ιουνίου του σχολικού έτους 2017-2018».

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κρίνω σκόπιμο, ενόψει των εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους, να σας υπενθυμίσω ορισμένα βασικά σημεία για τις εξετάσεις γενικότερα αλλά και ως προς την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών στα ΕΠΑ.Λ.  Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ4/9685/Δ4/19-01-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα μαθηματικά είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στις/στους εξεταζόμενες-ους. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα παραπάνω:

Α. Ως προς την εξεταστέα ύλη Α1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται γραπτώς στις , απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης όπως αυτή ορίστηκε με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2017-2018 ( Φ3/162773/Δ4/29-9-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται από τη/τον διδάσκουσα/οντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τη/τον Διευθύντριαντή και γνωστοποιείται στις/στους μαθήτριες-τές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη έναρξη των εξετάσεων. Α3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από την εισηγήτρια/τή εκπαιδευτικό και απίό τη Διεύθύντρια/ντή. Β. Θέματα των εξετάσεων Β1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (π.χ σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης) και ασκήσεις οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμύ δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθύν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τα καθορισμένα από το Π.Σ. προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ερωτήματα των θεμάτων διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται,κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως: α. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητριών-των.

 

β. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων γ. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης δ. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων ε. η αξιολόγηση δεδομένων στ. η συνδυαστική σκέψη ζ. Ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων ή την παραγωγή συμπερασμάτων. Β2. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε κάθε τάξη, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης και συνυπογράφονται από τη/τον Διευθύντριαντή του ΕΠΑ.Λ. Β3. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέματα είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του ΙΕΠ, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν

ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων και διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητριες-τές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. Β4. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαρύτητα σε σχέση με τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές. Γ. Επιλογή, δομή και διάρθρωση των θεμάτων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων.

 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στα μάθηματα «Άλγεβρα» και Γεωμετρία γίνονται ως εξής: Γ1. Στους/στις μαθητές.τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή-τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. Γ2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής: (α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

 

(β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων). (γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/την μαθητή-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. (δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την μαθητή-τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/την μαθητή-τρια στη λύση. Γ3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

Δ. Προτάσεις  Είναι απαραίτητο να γίνουν μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να δοθούν στους/στις μαθητές-τριες θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή/και να λυθούν στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας. Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού, οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση.  Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.  Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους/στις μαθητέςτριες, ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα.  Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς και να αντιστοιχούν στο διατιθέμενο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).

 

Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης.  Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξετατικές περιόδους δεν ζητήθηκαν τα ίδια θέματα.  Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Θέμα 2ο ή/και θέμα 4ο) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη νομοθεσία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο υπάρχουν στο δικτυακό τόπο blogs.sch.gr/iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής) καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό μαθητών και καθηγητών στον σύνδεσμο ΕΠΑ.Λ.. Παρακαλώ τους κ.κ Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καθηγητές μαθηματικών της σχολικής τους μονάδας (και όσους με ανάθεση διδάσκουν μαθηματικά) για το παρόν έγγραφο καθώς και να αναρτηθεί το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας

ή/και να διανεμηθεί φωτοαντίγραφο του παρόντος σε κάθε έναν από τους διδάσκοντες μαθηματικά στη σχολική σας μονάδα.

  • ideascentral

    europalso