Προαγωγή απόλυση των μαθητών Γενικών Λυκείων – Τι αλλάζει

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/05/2018 - 21:01 | Author: Newsroom Ipaidia

Στο με τον μακροσκελή τίτλο: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις –

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄80) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις», ψηφισθέν νομοσχέδιο και στο άρθρο Άρθρο 39 το Υπουργείο Παιδείας τροποποιεί το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) (Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου) ως εξής:

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για την απόλυση των µαθητών της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ απαιτείται γενικός Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει:

α) Για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίου ΓΕΛ από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, β) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ από τον Μ.Ο. των
βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων.

3. α) Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ηµερησίου ΓΕΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ, που δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, που διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.

β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ που δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. της παραγράφου 2 παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Για τα µαθήµατα των Οµάδων Β΄, Γ΄ και Δ΄ της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και για τα µαθήµατα των Οµάδων Β΄ και Γ΄της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ως πρόεδρος και δύο καθηγητές που είτε έχουν την ίδια ειδικότητα είτε διδάσκουν κατ’ ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα.

γ) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. απόλυσης παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση β΄, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι µαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν το Μ.Ο. απόλυσης, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.

4. Ειδικώς, οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερήσιου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ, οι οποίοι δεν επιθυµούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.
Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη Ηµερήσιου ΓΕΛ, και στην ύλη που εξετάζονται οι µαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ηµερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Η προφορική και γραπτή εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ως πρόεδρος και δύο καθηγητές που είτε έχουν την ίδια ειδικότητα είτε διδάσκουν κατ’ ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους µαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη του Ηµερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ και δεν έχουν απολυθεί.

5. Μαθητής του Ηµερησίου ΓΕΛ ή του Εσπερινού ΓΕΛ µε απορριπτικό βαθµό σε κλάδο ή κλάδους µαθήµατος και απορριπτικό συνολικό βαθµό στο ίδιο µάθηµα, που συνάγεται ως µέσος όρος των βαθµών των οικείων κλάδων, εξετάζεται µόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του µαθήµατος που έλαβε τον απορριπτικό βαθµό.»

ψηφισθέν νομοσχέδιο

Loading...
  • ideascentral

    europalso