Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΕ του , απέστειλε έγγραφο προς τις ΠΔΕ, ΔΙΔΕ, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ γνωστοποιώντας Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με την Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥΛ και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ.

Σύμφωνα με το έγγραφο δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Σχετικά, με την Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2095/τΒ΄/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 55831/Δ2/19-05-2021 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΔ7Δ46ΜΤΛΗ-Ν94) με θέμα: «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020- 2021».

Επίσης, η Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξης Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ   2093/τ.Β΄/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 με θέμα: «Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Διευκρινίζεται ότι στην υπ’ αριθ. Φ4/57738/ΓΔ4/24-05-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση«κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021», η οποία δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 2222/τ.Β΄/26-05-2021 τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ- Λ., οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Στη Γ’ τάξη των Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., και σύμφωνα με την Πράξη 15/19-03-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. « οι ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, λειτουργούν σε κάθε περίπτωση υποστηρικτικά και προπαρασκευαστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη λήψη πτυχίου ειδικότητας και σε κάθε περίπτωση το σύνολο της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Ειδικότητας διδάσκεται στη Δ’ τάξη, ανεξαρτήτως από τον βαθμό προόδου της ύλης στη Γ’ τάξη των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ..

Ως εκ τούτου, δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.