Μπορούν να επισκέπτονται τις λέσχες αξιωματικών ΥΠΕΘΑ που λειτουργούν σε 55 πόλεις της Ελλάδας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: TA NEA

Χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποκτούν δικαίωμα το επόμενο διάστημα να σιτίζονται στις λέσχες αξιωματικών που λειτουργούν σε 55 πόλεις της επικράτειας, καταβάλλοντας πολύ χαμηλές τιμές για το φαγητό τους, τις ίδιες που ισχύουν για τους αξιωματικούς, και λαμβάνοντας πίσω έως 5 ευρώ ανά ημέρα σίτισης. Ολες οι λεπτομέρειες για τη νέα διαδικασία που θέσπισαν τα υπουργεία Παιδείας και Αμυνας και υλοποιείται από το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Για να συμπεριληφθεί ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στους δικαιούχους πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί εδρεύει σε νομό στον οποίο λειτουργεί μία τουλάχιστον λέσχη αξιωματικών ΥΠΕΘΑ,
2. Η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί εδρεύει σε νομό άλλο από εκείνο του τόπου (μόνιμης) κατοικίας του, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου να επιλέξει τον χρόνο συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Για την εξυπηρέτησή του πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:
Κατά την πρώτη προσέλευσή του στους χώρους της λέσχης ο δικαιούχος θα προσκομίσει:
– Αστυνομική ταυτότητα
– 2 φωτογραφίες (ταυτότητας)
– Ατομική βεβαίωση
Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για να του χορηγηθεί το απαραίτητο δελτίο εισόδου
Κατά την πρώτη προσέλευση και ανά μήνα
Ο δικαιούχος θα ενημερωθεί για τον κανονισμό λειτουργίας της λέσχης και θα καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής του στη (2,69 ευρώ κατά την πρώτη εγγραφή και ανά μήνα). Το κόστος εγγραφής / ανανέωσης της εγγραφής που κατέβαλε ο δικαιούχος θα του επιστραφεί στο ακέραιο.
Ο δικαιούχος δύναται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της λέσχης καθημερινά σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της και να σιτίζεται χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
Για τις υπηρεσίες σίτισης, θα καταβάλλει το αντίτιμο (λογαριασμό) και θα λαμβάνει ισόποση διπλότυπη απόδειξη.
Κατά το πρώτο 10ήμερο του μηνός ο δικαιούχος θα αποστέλλει ταχυδρομικά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσα σε συνήθη σφραγισμένο φάκελο (για λόγους σαφήνειας καλείται στα επόμενα φάκελος δαπανών) τα ακόλουθα στοιχεία:
– Φωτοαντίγραφο της ατομικής βεβαίωσης
– Το σύνολο των αποδείξεων για τις δαπάνες σίτισης του προηγούμενου μήνα
– Την απόδειξη εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής του
Ειδικώς κατά την πρώτη αποστολή των δαπανών σίτισης θα πρέπει να συνυποβάλει:
– Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας προσωπικού βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα αποτυπώνεται με σαφήνεια ο 27ψήφιος κωδικός ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα εμβάζει ανά τρίμηνο το ποσό των τροφείων του εκκαθαρισθέντος προηγούμενου τριμήνου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γίνεται δεκτός μόνο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας.
Για την ενημέρωσή των ενδιαφερομένων σχετικά με το πρόγραμμα, την αποστολή των φακέλων δαπανών και την αποστολή υποδείξεων βελτιωτικών της διαδικασίας παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
Ομάδα έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών»
Αρμόδιος: Θεόδωρος Νικολαΐδης
Τηλ.: 213-13 11 608,
Φαξ: 213-13 11 603
e-mail: [email protected]
URL:
ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ PDF