Πρακτική 960 ωρών για τους καταρτιζόμενους σε ΔΙΕΚ Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/02/2017 - 14:42 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2017 - 14:45

Αναφορικά με την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) σύμφωνα με την εγκύκλιο Πολάκη γίνεται γνωστό ότι η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης .

Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, όπου φοιτούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί, υγείας ή μετεγκατάστασης), που εξετάζονται από τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, οι καταρτιζόμενοι δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε άλλο Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζομένου. Στην περίπτωση που απορρίψει το αίτημα για αλλαγή φορέα υποψηφίου για Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένου, οφείλει να δικαιολογήσει την απόφασή του με έγγραφη έκθεσή του προς το Υπουργείο Υγείας.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Δ.Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Οι καταρτιζόμενοι κατόπιν αιτήσεώς τους με βάση το πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, επιλέγουν τις ημέρες της εβδομάδας και το ωράριο πρωϊνό ή απογευματινό, που θα ασκούνται πρακτικά έως τη συμπλήρωση των 960 ωρών πρακτικής άσκησης.

Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους τον φορέα που τους απασχολεί, καθώς και το Δ.Ι.Ε.Κ από το οποίο εποπτεύονται και να δικαιολογήσουν την απουσία τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση. Οι ώρες απουσίας πρέπει να αναπληρώνονται.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης ή άλλου οριζόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού του Δ.Ι.Ε.Κ ως Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.

Οι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ.
Τα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης.

Υπεύθυνος-η πρακτικής άσκησης ορίζεται ο/η Προϊστάμενος-η του Νοσηλευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. στο οποίο ασκείται ο καταρτιζόμενος, ή ο/η αναπληρωτής-τρια αυτού/της.
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά υπεύθυνο-η πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης σε συνεννόηση με τον/την Προϊστάμενο-η του αρμόδιου Νοσηλευτικού Τμήματος.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τον/την Δ/ντή/Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Στους καταρτιζόμενους στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας δεν χορηγείται αποζημίωση.

Οι εκπαιδευόμενοι στα Δ.Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση αυτήν ορίζονται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, παράρτημα του οποίου αποτελεί το Δ.Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούν.

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.Ι.Ε.Κ. σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για τους εισακτέους του Α' εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το Δ' και Ε' εξάμηνο (έτος 2017).

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso