ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ  Ενημερωτικό για τις Μεταθέσεις 2020 του αιρετού Δημήτρη Πεππέ και  Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων  σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 27/3/2020 για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συνεδρίαση της 27/3/2020. Έχει οριστεί νέα συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ από τις 6-8 Απριλίου στην οποία θα γίνει συζήτηση των μεταθέσεων σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία. Τέλος, δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα γίνουν οι μεταθέσεις Γενικής Παιδείας αλλά καταβάλλεται προσπάθεια αυτές να ανακοινωθούν πριν το Πάσχα (19 Απριλίου). Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μεταθέσεων οφείλεται αφενός στην συγκυρία των περιορισμών λόγω κορονοϊού αλλά και στην αργοπορημένη συγκρότηση των Επιτροπών που εξετάζουν τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Μουσικής και Καλλιτεχνικών, οι οποίες πάντως τώρα συγκροτήθηκαν και ξεκίνησαν το έργο τους. Είναι τέλος ενδεικτικό της κατάστασης ότι η τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε με τηλεδιάσκεψη εξετάστηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης και τα σχετικά δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για το έτος 2020 επικαλούμενοι λόγους υγείας ή/και πολυτεκνίας.

Συγκεκριμένα εξετάστηκε αν οι αιτήσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016.

Για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας το σύνολο αιτήσεων ήταν 73 και εγκρίθηκαν 68.

Επιπλέον αυτών εξετάστηκαν 69 αιτήσεις γονέων ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% Οι συνάδελφοι αυτοί προβλέπεται ότι εξομοιώνονται ως προς την αντιμετώπιση με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (άρθ.39 του Ν.4403/2016 ). Εγκρίθηκαν 65

Για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. το σύνολο αιτήσεων ήταν 182 και εγκρίθηκαν 82.

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται όπως απαιτείται από βεβαίωση ΚΕ.Π.Α ή Β/θμιας Υγειονομικής σε ισχύ και αφορούν κατάλογο ασθενειών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 50/96. Στα 24 χρόνια που έχουν περάσει, δυστυχώς έχουν διαγνωστεί ένα πλήθος νέων ασθενειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από την ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης συνάδελφοι με σοβαρότατα προβλήματα υγείας (των ιδίων ,συζύγων η τέκνων) που πολλές φορές συνοδεύονται από άνω του 80% αναπηρία.

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει τις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό πρόκειται (όπως μας έχει ανακοινωθεί) να ορισθεί επιτροπή που θα μελετήσει και εισηγηθεί αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για όσες αιτήσεις εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, η μετάθεση πραγματοποιείται εφόσον και μόνο υπάρχει οργανικό κενό στις επιλογές περιοχών μετάθεσης της αίτησης.

Οι Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Δυστυχώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του Κορωναϊού δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις Μεταθέσεις στη Γενική Εκπαίδευση. Πολύ περισσότερο που όπως είναι γνωστό στη Δευτεροβάθμια θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν και οι αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο από το ΚΥΣΔΕ όσο και από τις Διοικητικές υπηρεσίες ώστε αυτές να έχουν ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.

 

1. Συζητήθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για το έτος 2020 επικαλούμενοι λόγους υγείας ή/και πολυτεκνίας, με σκοπό να εξεταστεί αν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016.

2. Αρχικά συζητήθηκαν 73 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε Ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 5 αιτήσεις.

3. Παράλληλα συζητήθηκαν 69 αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών Δ.Ε. οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125τ.Α’/07-07-2016), όπου προβλέπεται ότι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις.

4. Τέλος συζητήθηκαν 183 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 83 και απορρίφθηκαν οι 100. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές σοβαρές περιπτώσεις που το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία.

5. Υπενθυμίζουμε ότι η ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, δε συνεπάγεται και ικανοποίηση μετάθεσης αφού θα πρέπει να υφίσταται και οργανικό κενό στην αντίστοιχη ειδικότητα! Πάγια θέση μας είναι να ικανοποιούνται οι αιτήσεις αυτές ανεξαρτήτως κενών.

6. Αναφορικά με την ένταξη σε Ειδική Κατηγορία μετάθεσης η θέση μας είναι η ακόλουθη:

«Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης πάγια θέση μας αποτελεί η αναγκαιότητα ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων κάτι που αποτελεί και πάγια θέση της ΟΛΜΕ. Θεωρούμε ότι η ένταξη ασθενειών θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τα επιστημονικά δεδομένα της Ιατρικής μεταβάλλονται ταχύτατα Έτσι εμφανίζονται περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία! Η ένταξη σε ειδική κατηγορία οδηγεί σε μετάθεση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οργανικά κενά στην περιοχή μετάθεσης που ζητά ο κάθε εκπαιδευτικός. Είναι προφανές ότι το νομοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές χρειάζεται άμεσες και ριζικές αλλαγές! Το ΠΔ 50/1996 και το ΠΔ 100/1997 δημιουργήθηκαν πριν από 23 και 24 χρόνια σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και σίγουρα χρειάζονται αναμόρφωση πάνω στα σημερινά εργασιακά δεδομένα!

Απαιτείται συνεπώς η άμεση επικαιροποίηση των ασθενειών που θα συμπληρώνει το Π.Δ. 50/96 και θα καθορίζει με σαφήνεια τις ασθένειες που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (νεότερες ασθένειες πιθανά να ενταχθούν και παλαιότερες πιθανά να αφαιρεθούν) και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση. Τα τελευταία πορίσματα του ΚΕΣΥ αναγνωρίζουν σχεδόν όλες τις Ασθένειες για ένταξη σε Ειδική Κατηγορία! Είναι προφανές ότι η ένταξη όλων των ασθενειών, αποκλείει ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα μετάθεσης! Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικές κατηγορίες – με το υφιστάμενο πλαίσιο- αφαιρούν οργανικά κενά μεταθέσεων! Στο σημείο αυτό απαιτείται μια σοβαρή και επιστημονική τεκμηρίωση για τις ασθένειες που θα εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων και αποσπάσεων!

Το ποσοστό αναπηρίας που χορηγεί το ΚΕΠΑ ή η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για τις αποσπάσεις αλλά και για τις μεταθέσεις! Εκπαιδευτικοί με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% σήμερα δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης! Τέλος η δραματική επιδείνωση του Δημογραφικού προβλήματος επιβάλει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τις τρίτεκνες οικογένειες εκπαιδευτικών».

7. Σχετικά με τα Μουσικά Σχολεία 241 αιτήσεις εκπαιδευτικών πληρούν τις προϋποθέσεις για δικαίωμα υποβολής αίτησης και 117 δεν τις πληρούν!

8. Η συζήτηση των μεταθέσεων σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ από τις 6-8 Απριλίου.

9. Σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης τονίσαμε τη θέση μας –να δοθεί παράταση των προθεσμιών- που είναι και θέση της ΟΛΜΕ: «Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών γίνονται την περίοδο 1-10 Απριλίου. Είναι προφανές ωστόσο ότι με κλειστά σχολεία και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κατάθεση των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν επιτρέπει σε πολλούς εκπαιδευτικούς -με θεμελιωμένα δικαιώματα- να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τη λήξη του εργασιακού τους βίου. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής για τους εκπαιδευτικούς. Άλλωστε το γεγονός ότι η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα γίνει στις 31/8/2020 καθιστά και εφικτή και λειτουργική την παράταση των προθεσμιών. Θεωρούμε ότι η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών πρέπει να είναι μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και να διαρκέσει για τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες».