Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με ττη χρηματοδότηση 2,6 εκ. ευρώ των της χώρας προκειμένου να τα διαθέσουν μέσω 2.000 , σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Οι φοιτητές θα  διεξάγουν επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  Το ύψος μίας πλήρους ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €).

Πόσες υποτροφίες θα δώσουν  τα :

Διαδικασία καταβολής υποτροφίας
1. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου πραγματοποιείται εφάπαξ
μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου.

Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής του Επιστημονι κού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού
έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέδρου του τμήματος της παρ. 5 του άρθρου 7.

3. Η εξόφληση των υποτροφιών της παρούσας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

4. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρούσας απόφασης δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α ́70)