Πώς θα γίνονται οι σπουδές στην νέα Πυροσβεστική Ακαδημία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/03/2018 - 17:22 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους,  διάρκεια των εξεταστικών περιόδων,  όροι και διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών,  δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας,  τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου των και ο τύπος του τίτλου σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών στη ΣΠΠΣ διαρκεί δυόμιση(2 ½) έτη και οργανώνεται σε πέντε(5) εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. Το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Δευτέρα μετά την 15η  Σεπτεμβρίου και λήγει με το πέρας των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

 

Το περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: – Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως και των μαθημάτων μη ακαδημαϊκής (πυροσβεστικής) εκπαίδευσης. – Ώρες εξαμήνου. – Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. – Διάκριση θεωρητικής από πρακτική εκπαίδευση.

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών για εκπαιδευτική σειρά δοκίμων είναι δυνατή με απόφαση του ΕΣ και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών, το ΕΣ λαμβάνει υπόψη του τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται για τους Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος και την κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επιτελείου.

Οι με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που προέρχονται από ιδιώτες, εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Κάθε εκπαιδευτική σειρά λαμβάνει αύξοντα αριθμό εκπαιδευτικής σειράς αρχομένης από το έτος 1968 με την εφαρμογή του ΑΝ 360/1968 (Α΄73) με τον οποίο συστάθηκε η Πυροσβεστική Σχολή στην Αθήνα. Στη ΣΠΠΣ παρέχεται ακαδημαϊκή και μη ακαδημαϊκή (πυροσβεστική) εκπαίδευση.

Δύναται εξαμήνου να διδάσκεται από διαφορετικά μέλη Διδακτικού Προσωπικού. Την ευθύνη του μαθήματος έχει ο τακτικός καθηγητής. Επιτρέπεται η αναπλήρωσή του σε περίπτωση τεκμηριωμένου κωλύματος ή λόγω ανωτέρας βίας. Η αναπλήρωση αυτή δεν μπορεί να γίνεται καταχρηστικά και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερες από 15% των εγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας, στις περιπτώσεις αυτές με εξαίρεση όσους απουσιάζουν για λόγους υγείας, συγκαλείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προκειμένου με απόφασή του να βεβαιωθεί η ύπαρξη του ανωτέρω μνημονευομένου ποσοστού απουσίας.

 

Δείτε αναλυτικά:

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso