Πώς θα διεξάγεται η Επιστημονική Εποπτεία των Ψυχολόγων των ΕΠΑΛ

Πώς θα διεξάγεται η Επιστημονική Εποπτεία των Ψυχολόγων των ΕΠΑΛ

Με Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη καθορίζεται:

 

  • ·Η σύσταση καισυγκρότησηΟμάδαςΕποπτών-Ψυχολόγων τουΣυλλόγουΕλλήνων (Σ.Ε.Ψ.), στα πλαίσια της Πράξης «Μια Νέα Αρχή σ τα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ».
  • ·Τοέργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών –Ψυχολόγων.
  • ·Η χρονική διάρκεια της στήριξης – εποπτείας και άλλες λεπτομέρειες.

 

Τα δέκα(10) μέλη της Ομάδας είναι τα εξής:

 

1.Γιώτσα Άρτεμις του Ζήση, Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια.

2.ΛαγάκουΕυδοκίατουΓεωργίου, ΣχολικήΨυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας.

3.Παπαγιάννη Άννα του Θεοδώρου, Ψυχολόγος.

4.Τοδούλου Μίνα του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΕ548442, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ομάδας.

5.Γιουκάκης Γεώργιος του Θωμά, ΚλινικόςΨυχολόγος Υγείας,Ψυχαναλυτής Ομάδας.

6.ΒλασσάΝένα-ΛεμονιάτουΒασιλείου,Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.

7.ΜπελέκουΠαρασκευήτουΠαναγιώτη, ΚλινικήΨυχολόγος,Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

8.ΝικολάουΜαρίατουΙωάννη,Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπεύτρια,Ψυχοδραματίστρια.

9. Γαλιατσάτου Ρεβέκκα του Κωνσταντίνου, Σχολική Ψυχολόγος.

10.ΛαμπίδηΆννατουΧαραλάμπους,ΚοινωνικήΨυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

 

Έργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών –Ψυχολόγων, είναι η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23,που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με στόχο την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα.

 

Το πλαίσιο εποπτείας έχει τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων/ομοτίμων.

Είναι μια διαδικασία όπουη παρεχόμενη στήριξη και καθοδήγησηδιασφαλίζειτηναποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στην κάθε περίπτωση.

 

Ο/Η «Επόπτης/τριαΨυχολόγος», δενυποκαθιστάτον εποπτευόμενο στοέργοτου.

 

Στηρίζει, συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στον/την Ψυχολόγο-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνει την συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

 

Το έργο του/της «Επόπτη/τριας -Ψυχολόγου» συνίσταται ειδικότερα στις εξής αρμοδιότητες:

 

1. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τους/τις Ψυχολόγους- Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στο έργο τους, με στόχο τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα μεταξύ καθηγητών, μαθητών και των οικογενειών τους.

 

2. Ειδικότερα υποστηρίζεισυμβουλευτικάτους Ψυχολόγους-ΕιδικούΕκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στους τομείς:

 

Υποστήριξη και εκπαίδευση του/της «Συμβούλου – Καθηγητή» σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητικήακρόασηκαιβασικέςαρχέςεπικοινωνίαςκαιομαδικήςσυνεργασίας.Παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων και ευαισθητοποίηση σε θέματα δυναμικής της ομάδας –τάξης και διαχείρισης δύσκολων θεμάτων που αφορούν σχέσεις και επικοινωνία μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

 

Ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τη ζωή και τις σχέσεις του παιδιού μέσα στη σχολική κοινότητα. β. Ενθαρρύνει τους/τις Ψυχολόγους-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης των μελών της σχολικής κοινότητας, σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική διαχείριση ή/και παραπομπή στους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς(π.χ περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ή διαπιστώνεται χρήση ουσιών κ.λ.π.).

 

3. Καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, στη διαχείριση ατομικών περιστατικών μαθητών/τριων καθώς και όσων έχουν παραπεμφθεί σε δομές ψυχικής υγείας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην ομάδα/τάξη και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

 

4. Στηρίζει και καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., σε θέματα που εγείρονται από την επικοινωνία τους με τους/τις μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά κυρίως τη ζωή τους στο πλαίσιο του σχολείου.

 

Η χρονική διάρκεια της στήριξης – εποπτείας και άλλες λεπτομέρειες

 

·Η στήριξη –εποπτεία πραγματοποιείται ανά δίμηνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι Ψυχολόγοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23 που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., χωρίζονται σε ομάδες εποπτείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) με δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των ομάδων, ανάλογα με τον αριθμό σχολικών μονάδων (ΕΠΑ.Λ.) που υπάγονται σε κάθε Π.Δ.Ε.

 

·Κάθε ομάδα εποπτείας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα (30) άτομα.

 

·ΟισυνεδρίεςΕποπτείας,ομαδικέςή/καιατομικές, πραγματοποιούνταιείτεσταιδιόκτητα γραφεία του Σ.Ε.Ψ., είτε με τηλεδιάσκεψη καθώς και με μετάβαση των «Εποπτών-Ψυχολόγων» στις έδρες των Π.Δ.Ε.

 

·Οι Επόπτες –Ψυχολόγοι θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα «ΜιαΝέαΑρχήσταΕΠΑ.Λ. –Υποστήριξησχολικώνμονάδων ΕΠΑ.Λ.»καιτοπλαίσιοτης ψυχοκοινωνικήςστήριξηςπουπαρέχει, απόταμέλητηςομάδαςΕμπειρογνωμόνωντου προγράμματος, όπως ορίζεται στο από 5.12.2018 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αντιλήψεων και στόχων

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !