Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και υπάρχουν αρκετοί απόφοιτοι σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που είναι άνεργοι, όμως έχουν πτυχία ξένων γλωσσών που πιστοποιούν την άριστη γνώση μιας γλώσσας. Οι εν λόγω πτυχιούχοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν, αφού λάβουν την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας μετά από σχετική αίτηση στο υπουργείο Παιδείας. Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.