Πολυνομοσχέδιο: Eπαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/04/2019 - 10:58 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Στο που ανακοινώθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων των και ξένων Πανεπιστημίων.

Μέρος Δ΄
π.δ. 38/2010

Άρθρο 98
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 καταργείται.

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 καταργείται.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφ’ όσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.».

5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 17 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής:

«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50.

2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».

6. Το άρθρο 54Α καταργείται.

7. Το άρθρο 55 καταργείται.

8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010»,

β) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.»,

γ) Οι παρ. 2 και 3 καταργούνται.
δ) Η παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., μετά από απόφασή του, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.»,
ε) Οι παρ. 5 έως 17 καταργούνται.

9. α) Η παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.»
β) Η παρ. 4 του άρθρου 57 καταργείται.

γ) Η παρ. 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.».
δ) Η παρ. 8 καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 99.
ε) Η παρ. 9 του άρθρου 57, η οποία προστέθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται.

10. Το άρθρο 57Α καταργείται.

11. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτ. 26 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις.

β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».

12. Η παρ. 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσμίας 30 ημερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.».

13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 99.

Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄

1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 31.12.2019.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα.

ΕΚΠΑ: Ιδρύεται Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πολυνομοσχέδιο: Νόμιμο το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του ΙΤΥΕ- Διόφαντος • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: