Διάταξη για τη βιντεοεπιτήρηση στο χώρο του στο του Υπουργείου Παιδείας

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.Στο π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθ. σφάλματος Α ́ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:α) Στην περίπτ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείςκαι τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών: αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,

γγ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.» β) Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής: «Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.» γ) Το όγδοο εδάφιο τηςπερίπτ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνεςγια τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,ββ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.».

 

δ) Η παρ. 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτ. γγ ́ της περίπτ. ε ́ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.»ε) Στο άρθρο 13 προστίθεταιπαράγραφος 5 ως εξής: «5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α ́ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.».στ) Η παρ. 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτ. α ́ της παρ. 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισμα αυτό η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτ. γ ́ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.».2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α ́5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων».β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος, καθώς και ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και ρυθμίζεται κάθεάλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3.».4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.»β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́118) και αναριθμήθηκε σεπαρ. 3 με την περίπτ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́83).»5. Στο άρθρο 13 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:«6. Τα Κ.Ε.Α. μπορεί να στεγάζονται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α ́ 25) ή άλλου Φορέα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α ́ 149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύνουν τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται γιατο σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του οικείου δήμου ή του Φορέα Διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 5 και 6.»6. Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η υποπερίπτ. αα ́ της περίπτ. β ́ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018 (Α ́102), εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος,».β) Στην παρ. 7 διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών συμβούλων,». 7. Toάρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α ́232) τροποποιείται ως εξής:α) Το πρώτο εδάφιο τηςπαρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει

ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.».β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α ́102).»8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτ. 1 της περίπτ. Στ ́του Κεφαλαίου Ι ́του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114),μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.9. Η περίπτ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) αντικαθίσταται ως εξής:«δ) Διοικητικών υπαλλήλων:αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: τριάντα επτά (37) θέσεις,ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.»